Boende & Miljö
28 maj 2021

Fakturering av årliga tillsynsavgifter inom livsmedelsområdet

Innan sommaren kommer Bygg- och miljöavdelningen fakturera den årliga kontrollavgiften till alla registrerade livsmedelsverksamheter.

Kort om den årliga kontrollavgiften

Pajala kommuns taxa för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser för livsmedelsområdet inom livsmedelslagstiftningen grundas på livsmedelslagen (2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

För en normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiften beräknas genom att den årliga timavgiften multipliceras den kontrolltid Bygg- och miljönämnden tilldelat er verksamhet.

En fast årlig avgift omfattar ett kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas, och ska därefter betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår som registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift, därefter betalas årsavgiften med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår från kalenderårets början.

En vanlig livsmedelsinspektion tar minst tre timmar, så om verksamhetens årliga kontrolltid understiger tre timmar kommer verksamheten få ett kontrollbesök vart annat eller vart tredje år, utan att detta påverkar den fasta årliga avgiften. Dvs enligt livsmedelslagen ska årsavgiften betalas varje år, medan själva tillsynen utförs enligt olika intervallen beroende på verksamhetens tilldelade kontrolltid.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphör.

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Bygg- och miljönämnden efter handläggning.

 

Årliga tillsynsavgifter under Covid-19 pandemin

Bygg- och miljöavdelningen har förståelse för att den pågående Covid-19 pandemin har påverkat flera verksamheter negativt. Däremot är vi, som kontrollmyndighet fortfarande skyldiga att ta ut en årlig avgift för kontrollen enligt 3 och 9 §§ i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Det finns tyvärr inget lagstöd att efterskänka avgifterna, då enligt artikel 83.2 kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har tagits ut felaktigt.

Kommunen får dock ge anstånd eller erbjuda avbetalningsplan då detta inte regleras av livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljönämndens ordförande har beslutat enligt delegation vid brådskande ärende att företag som med anledning av Covid-19 har fått likviditetsproblem ska få möjlighet att få en prövning om att förlänga förfallodatumet för de avgifter som har fakturerats.

För att ansöka om anstånd eller avbetalningsplan för den årliga livsmedelsavgiften ska man efter att har fått sin faktura skriftligt kontakta Bygg- och miljönämnden och beskriva på vilket sätt verksamheten har påverkats av pandemin. Bygg- och miljönämnden kommer därefter att ta ställning till ansökan vid nästkommande ordinarie sammanträde.

Ansökan ska skickas via e-post till byggmiljo@pajala.se eller via post till Bygg- och miljönämnden, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 28 maj 2021 03:10
Senast uppdaterad 28 maj 2021 03:10
Alkoholhandläggning
Boende & Miljö
28 maj 2021

Alkoholhandläggning

Hej! Bygg- och miljöavdelningen har sedan den 1 mars 2021 tagit över ansvaret för alkoholhandläggningen. Den ansvariga nämnden för alkoholfrågor är fortfarande Bygg- och miljönämnden och detta förblir oförändrat. I praktiken innebär förändringen att istället för den tidigare alkoholhandläggaren kommer det nu vara miljöinspektörerna som handlägger beslut om tillstånd för er verksamhet, samt utför uppföljning och kontroll av servering av alkohol enligt alkohollagen. Vår förhoppning är att förändringen blir positiv för er då ni kommer att kunna vända er till samma avdelning vid frågor gällande både livsmedel och serveringstillstånd. Detta medför att Bygg- och miljöavdelningen har bättre förutsättningarna att göra en samlad bedömning, vilket kommer att underlätta handläggningen. Eftersom vi har flera handläggare som jobbar med detta kommer också tillgängligheten att öka. Just nu pågår det ett arbete med att överföra alla handlingarna till samma ärendehanteringssystem, så att alla ärenden som era verksamheter har koppling till bygg-, miljö- (livsmedel, miljö och hälsoskydd) samt alkoholfrågor kommer att finnas tillgängliga på samma avdelning och i samma system. Kontaktuppgifter: E-post: byggmiljo@pajala.se Telefon: 0978-120 00 och be telefonisten koppla er till en miljöinspektör, eller till vår administrativa handläggare. Önskar ni att skicka brev har vi följande adress: Pajala kommun Bygg- och miljöavdelningen               984 85 Pajala Hör gärna av er om ni har funderingar eller frågor kring detta. Maria Alldén, Bygg- och miljöchef