Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
02 jul 2020

Nu pågår granskning av förslag till detaljplan för del av Junosuando by fram till 17 augusti

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en väl fungerande väg, en säker trafikmiljö och en god boendemiljö i Junosuando med anledning av Trafikverkets planerade åtgärder på väg 395. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Planförslaget berör de fastigheter närmast väg 395 som ingår i Bygg­nadsplan för Junosuando kyrkby (1977) och Byggnadsplan för Junosuando (Mäkitörmä) samt fastigheterna Junosuando 6:6, Junosuando 1:16, Junosuando 1:19, Junosuando 1:20, Junosuando 1:22 samt samfälligheten S 43:21 som ligger utanför detaljplanelagt område.

 

Granskningen pågår från och med 2020-07-09 till och med 2020-08-17. Senast 2020-08-17 skall synpunkterna ha inkommit skriftligen via brev eller mejl. Svaret ska märkas med BALLM.2014-3. Den som inte senast under granskningtiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Synpunkter på detaljplanen skickas till:

Pajala kommun

984 85 Pajala

eller kommun@pajala.se

 

Handlingarna finns utställda enligt nedan. Handlingarna kan även skickas till berörda sakägare på begäran.

Publicerad 02 jul 2020 01:53
Senast uppdaterad 09 jul 2020 10:12