Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Förstudier och pilotprojekt

Mycket av utvecklingen hos oss drivs genom samverkan inom regionen och landet tillsammans med andra kommuner, universitet och organisationer. Här nedan hittar du pågående förstudier och projekt som vi delfinansierar eller där Pajala kommun är pilotkommun.

Pajala Airport in the Arctic

Förstudien ”Pajala Airport in the Arctic” ska utreda en utbyggnation av flygplatsen för att möjliggöra en framtida ökning av internationell flygtrafik för att möta den allt växande besöksnäringen i kommunen/regionen. Norconsult AB har i uppdragets omfattning att se över en anpassning av befintlig utrikeshall för möjlighet att ta emot 200 passagerare inkl. bagage i vardera ankomst/avgångshall. Finansiering av förstudien sker via region Norrbotten.

Tidsperiod: Jan- mars 2020 

Projektägare: Pajala kommun

Projektledare: Thomas Sherman, flygplatschef Pajala Airport, thomas.sherman@pajala.se

https://www.pajala.se/pajala-airport/

 

 

Smarta Hållbara Byar

Region Norrbotten leder ett huvudprojekt som heter Smarta Hållbara Byar vars syfte är att Norrbotten ska ha en så god servicenivå att det finns förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet, inom rimliga avstånd och utifrån realistiska förutsättningar och att de digitala tjänsterna skapar bra service för alla medborgare i länet.

I Smarta Hållbara Byar finns delprojekt och förstudier där Pajala kommun är delaktig inom olika områden för att utveckla förutsättningarna att bo och verka inom stora delar av vår kommun.

Projekten omfattar bland annat följande områden:

  • E-tjänster
  • Mobiltäckning och bredband
  • Logistik, gods- och pakettjänster
  • Servicepunkter

Projektägare: Region Norrbotten och Luleå tekniska univeristet, LTU

https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Samhallsplanering-och-infrastruktur/nyttan-med-bredband/Smarta-hallbara-byar/

Nationell Ombudsplattform och DigiBy

Pajala kommun ingår som pilotkommun i projektet Nationell Ombudsplattform tillsammans med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Syftet är att genom aktörs- och datasamverkan förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänkta transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnät utanför större tätorter.

Under 2019 har projektet genom samverkan med näringslivet inom bland annat lanthandel och detaljhandel gjort genomlysning och flödeskartläggning utifrån pakettjänster och leveranser. Enkät har gått ut till stora delar av näringslivet i kommunen och resultatet visar på förbättringsområden och behovet av koordinering.

DigiBy är ett projekt som genomför pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder.  Inom DigiBy jobbar vi nu med exempelvis digitala postboxar till våra lanthandlare.

Kontakt: Kommunalråd Ulrica Hammarström,  ulrica.hammarstrom@pajala.se

http://www.digiby.se/kontakt-42184078

Predictive movement

Predictive Movement vill skapa ett gemensamt ekosystem för alla transporter, sammankopplat med den fysiska infrastrukturen. Fokus är att samordna transporter så de blir mer effektiva, tillgängliga, miljövänliga och jämlik. Tekniken finns och genom att skapa en gemensam digital marknadsplats som ägs av offentligheten kan transporter känna till varandra vilket gör att vi kan nyttja befintliga resurser på ett optimalt sätt. Norrbotten fungerar som en testbädd för projektet för att undersöka behoven på glesbygd där vinsterna kan vara störst.

Kontakt: Näringslivsstrateg Erik Mella, erik.mella@pajala.se

https://predictivemovement.se/