Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Utvecklingsprojekt

Projekt är ett bra sätt att utveckla idéer, utbyta kunskap och arbeta i samverkan. Pajala Kommun äger, delfinansierar och deltar i projekt på många olika fronter på ett både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan där nya metoder, arbetssätt och kunskap sedan kan implementeras i ordinarie verksamheter efter projektens slut.

Här nedan hittar du en kort beskrivning om pågående projekt och en bifogad översikt av både projekt och samverkan.

 

Hej Hemby

Under hösten 2018 gjordes förstudien Attraktiv bostadsmarknad i glesbygd för att inventera beståndet av hus som inte är bebodda året om och där intervjuer  med fastighetsägare och personer som söker boende i vår kommun gjordes. Intervjuresultaten visade på möjligheter att göra en insats då husägare berättade  att de kan tänka sig att sälja men att vägen dit är både känslomässig och ofta praktisk komplicerad. Personer som vill flytta in upplever att de har svårt att få köpa ett hus då få säljs på öppen marknad vilket hämmar utvecklingen och möjligheten till inflyttningen av personer som inte har brett kontaktnät i vår kommun.

I mars 2020 startas det kommunöverskridande projektet Hej hemby tillsammans med Övertorneå Kommun där uppdraget är att stötta fastighetsägare i sin försäljning- eller uthyrningsprocess och genom marknadsföring, paketering och matchmaking möjliggöra för nya bybor som vill flytta in och företag som vill etablera sig 

Hej Hemby finansieras av Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten samt Övertorneå- och Pajala Kommun. Ett kompetens- och resursteam bestående av privata aktörer inom bland annat bank, mäklare, bygg och juridik stöttar projektet med kunskap och resurser i olika former.

Projekttid 2020-2022

 

 

Leva och bo i Tornedalen

Tornedalen är känd för sin gästfrihet och ligger till en god grund för att utveckla en ännu mer lyckad integration. Vi ser att ett stort intresse finns internationellt för att bo och leva i en arktisk miljö och på landsbygden. Vårt område har kvalitéer som vi redan boende lätt tar för givet och inte alltid ser som unika och här finns en stor utmaningen med att både synliggörande och möjliggörande för att attrahera kompetens på den internationella marknaden men också bibehålla den på lång sikt.

Genom investering i ett gränsöverskridande projektet Leva och bo i Tornedalen tillsammans med vår grannkommun Kolari i Finland  kommer fokus ligga på lärande, kunskapsöverföring mellan våra länder inom marknadsföring, integration, näringsliv och bostadsmarknad och målet är att utveckla nya arbetsmetoder för att den svenska och finska älvdalen ska bli en möjlighetsgivande och inkluderande plats att leva, bo och verka på för både privatpersoner och företag.

Projekttid: 2020-2022

 

Predictive Movement

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i allt från storstadsmiljöer till landsbygder. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bl a Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. Pajala är pilotkommun och samverkar med Luleå Tekniska Universitet för att testköra innovationer i Pajala kommun.

 

Förstudie LIST – Leder I Samverkan Tornedalen

LIST – Leder I Samverkan Tornedalen är en förstudie inom LEADER-område Tornedalen 2020 som finansieras av Jordbruksverket via den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med förstudien är att vidareutveckla, permanenta och ytterligare formalisera det tillfälliga nätverk mellan Kiruna, Haparanda, Övertorneå och Pajala kommun som skapats genom Tornedalen 2020:s strategigrupp för utveckling av friluftsleder.

I förstudien ska beslutsgång, arbetsform och finansiering för organisationen tydliggöras och presenteras som beslutsunderlag för respektive kommun. Målsättningen är att utreda, förankra och lägga grunden för en kommunöverskridande samarbetsorganisation som långsiktigt ska arbeta med förvaltning och utveckling av leder i medlemskommunerna.

Samverkansorganisation är tänkt att fungera som huvudman för kommunöverskridande friluftsleder som över tid skapar en

tillgänglig, synliggjord infrastruktur av god kvalitet som bidrar till attraktiva levnadsmiljöer och skapar

bättre affärsmöjligheter för näringslivet i Kiruna, Haparanda, Övertorneå samt Pajala kommun.

 

Projekttid 2020-2021”