Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Regelverk och policy

Regelverk och policy - vilka regler gäller? Kommunens inköp ska göras enligt: Lagen om Offentlig Upphandling (LOU, LUF), Kommunens policy för inköp, Riktlinjer för inköp för förvaltningar och nämnder

Lagen om offentlig upphandling
Kommunen omfattas av lagarna:

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt de bolag som är mer än 50% offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

Syftet med upphandlingslagarna är att på bästa sätt använda offentliga medel genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Alla företag ska ges samma möjlighet att leverera till offentlig sektor.

Lagarna bygger i huvudsak på EU-direktiven om offentlig upphandling och följer fem grundläggande principer:

  • Principen om icke diskriminering
  • Ej tillåtet att diskriminera p.g.a. t ex nationalitet eller geografiskt läge. Principen om likabehandling
  • Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Principen om transparens
  • Upphandling ska ske med öppenhet och förutsebarhet. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Varumärken och krav på särskilt tillverkningssätt får ej anges. Proportionalitetsprincipen
  • Kraven ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande
  • Skyldighet att godta intyg och certifikat i samtliga EU‐länder

Lagarna specificerar ett antal tröskelvärden som reglerar upphandlingsförfarandet. Beroende av upphandlingens värde styrs reglerna för tidsfrister och annonsering samt hur upphandlingen regleras.

Aktuella tröskelvärden finns på upphandlingsmyndighetens hemsida:
Upphandlingsmyndigheten.se

Alla upphandlingar både över och under tröskelvärdena regleras av upphandlingslagarna.

Upphandlingar enligt LUF har andra tröskelvärden.

För mer vägledning om offentlig upphandling hänvisar vi till Upphandlingsmyndigheten.