Receptfria läkemedel

Den 1 november 2009 blev det tillåtet för andra aktörer än öppenvårdsapotek att sälja vissa receptfria läkemedel.

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.

Försäljningen är reglerad genom lag (2009:730), förordning (2009:929) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Bestämmelserna syftar till att säkerställa att läkemedel hanteras och säljs på ett sådant sätt att de inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras.

Läkemedelsverket som tillsynsmyndighet

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och tar ut en tillsynsavgift för per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när under året anmälan (eller avanmälan) görs.

Kommunens kontrollansvar

Kommunen har ett kontrollansvar över försäljning av receptfria läkemedel inom kommungränserna, Pajala kommun tar ut en timavgift för kontrollen. Om allvarliga brister konstateras vid kontrollen meddelas Läkemedelsverket som då kan vitesförelägga näringsidkaren att vidta rättelse.

Näringsidkarens ansvar

  • Innan du börjar sälja läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Vid förändringar i verksamheten, t.ex. ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel.
  • Innan försäljningen påbörjas måste du dessutom skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering. I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet ska innehålla.
  • Läkemedel ska köpas in från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek.
  • Receptfria läkemedel får bara säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare (langas) till någon som inte har fyllt 18 år. I butiken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.
  • Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att någon obehörig (under 18 år) ska komma över läkemedlen eller att någon förstör läkemedlet eller bipacksedeln.  Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Det ska vara tydligt för kunden vilka produkter som är läkemedel. Lättast visar du det genom skyltning.
  • För att bibehålla en nationell läkemedelsstatistik har all handel som säljer läkemedel en lagstadgad skyldighet att löpande rapportera in försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten.