Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Pågående utvecklingsprojekt

Projekt är ett bra sätt att utveckla idéer, utbyta kunskap och arbeta i samverkan. Pajala Kommun äger, delfinansierar och deltar i projekt på många olika fronter på ett både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan där nya metoder, arbetssätt och kunskap sedan kan implementeras i ordinarie verksamheter efter projektens slut.

Under 2020 startar enheten för strategisk utveckling tre projekt och som kopplar samman mot enhetens verksamhetsplan och kommunens övergripande  Strategisk plan 2020-2026 och fokus ligger på befolknings- och landsbygdsutveckling, näringsliv och digitalisering.

 

Strategiska mål

• Möjligheten att bo och verka i hela kommunen ska öka

• Tjänstesektorn och främst turism- och besöksnäringen ska utvecklas

• Ett varierat och tillgängligt bostadsbestånd ska synliggöras

 

Här nedan hittar du en kort beskrivning om pågående projekt och en bifogad översikt av både projekt och samverkan.

 

Kompetensförsörjningsnätverket

Här arbetar offentlig och privat sektor tillsammans för att bygga en gemensam plattform och tillsammans bli effektiva, träffsäkra och enhetliga när det gäller utmaningen med kompetensförsörjning och rekrytering inom de olika sektorerna och branscherna. Att säkra möjligheterna som tandemrekrytering genom starka kontaktnät och effektiva processer och att bygga upp ett starkt gemensamt varumärke för Pajala är en av de konkreta uppdragen projektet har.

Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen och Pajala Kommun och drivs genom en styrgrupp bestående av finansiärerna samt de privata aktörerna Kaunis Iron, Norrbehandling AB och Snells Entreprenad samt Lapplands Lärcentra.

Projekttid: jan 12 månader 2020-dec 2020

Projketledare deltid: Fredrik Holmström

 

Hej Hemby

Under hösten 2018 gjordes förstudien Attraktiv bostadsmarknad i glesbygd för att inventera beståndet av hus som inte är bebodda året om och där intervjuer  med fastighetsägare och personer som söker boende i vår kommun gjordes. Intervjuresultaten visade på möjligheter att göra en insats då husägare berättade  att de kan tänka sig att sälja men att vägen dit är både känslomässig och ofta praktisk komplicerad. Personer som vill flytta in upplever att de har svårt att få köpa ett hus då få säljs på öppen marknad vilket hämmar utvecklingen och möjligheten till inflyttningen av personer som inte har brett kontaktnät i vår kommun.

I mars 2020 startas det kommunöverskridande projektet Hej hemby tillsammans med Övertorneå Kommun där uppdraget är att stötta fastighetsägare i sin försäljning- eller uthyrningsprocess och genom marknadsföring, paketering och matchmaking möjliggöra för nya bybor som vill flytta in och företag som vill etablera sig 

Hej Hemby finansieras av Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten samt Övertorneå- och Pajala Kommun. Ett kompetens- och resursteam bestående av privata aktörer inom bland annat bank, mäklare, bygg och juridik stöttar projektet med kunskap och resurser i olika former.

Projekttid 2020-2021

Projektledare deltid Pajala; Johanna Funck

Projektledare deltid Övertorneå: Therese Wintervy 

Lots heltid : rekrytering pågår

 

Leva och bo i Tornedalen

Tornedalen är känd för sin gästfrihet och ligger till en god grund för att utveckla en ännu mer lyckad integration. Vi ser att ett stort intresse finns internationellt för att bo och leva i en arktisk miljö och på landsbygden. Vårt område har kvalitéer som vi redan boende lätt tar för givet och inte alltid ser som unika och här finns en stor utmaningen med att både synliggörande och möjliggörande för att attrahera kompetens på den internationella marknaden men också bibehålla den på lång sikt.

Genom investering i ett gränsöverskridande projektet Leva och bo i Tornedalen tillsammans med vår grannkommun Kolari i Finland  kommer fokus ligga på lärande, kunskapsöverföring mellan våra länder inom marknadsföring, integration, näringsliv och bostadsmarknad och målet är att utveckla nya arbetsmetoder för att den svenska och finska älvdalen ska bli en möjlighetsgivande och inkluderande plats att leva, bo och verka på för både privatpersoner och företag.

Projekttid: 2020-2021

Projektledare Pajala Kommun: Pia Lakkapää pia.lakkapaa@pajala.se

Projektledare Kolari Kommun: rekrytering planeras