Kommunrevisorerna

Kommunrevisionen är ett samordnat instrument för det revisionsarbete som utförs för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Kommunrevisorerna är utsedda av kommunfullmäktige och de genomför sin granskning så att den fyller kommunfullmäktiges och därmed även medborgarnas krav på oberoende och integritet samt objektivitet och saklighet.

Kommunrevisorerna granskar varje år i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområde samt även, i sin roll som lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunala bolagen. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen i styrelser och nämnder är tillräcklig.

Revisorerna uttalar sig varje år i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser via revisionsberättelsen. De upprättar även rapporter där revisionens iakttagelser och synpunkter sammanfattas.

Resultatet av ovan nämnda rapporter och övriga iakttagelser diskuteras löpande under året med berörda nämnder/styrelser, kommunledning samt kommunfullmäktiges presidium.

Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga från PwC. 

Eftersom kommunens verksamhet är omfattande, är också kommunrevisorernas rapporter och annan dokumentation omfattande. Här kan du hitta länkar till de flesta dokumenten som har med revisionen att göra.

Under innevarande mandatperiod är följande valda till kommunrevisorer:

Josefin Brynefall Strålind (V), Ordförande
Ulf Kero (S)
Agneta Heikki (L)  
Irmeli Svarvare (FrS)