Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan för del av Junosuando by

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en väl fungerande väg, en säker trafikmiljö och en god boendemiljö i Junosuando med anledning av Trafikverkets planerade åtgärder på väg 395.

I planförslaget föreslås kvartersmark för bostäder, handel, centrum, bilservice, kontor, tekniska anläggningar, vattentäkt och brand­station samt allmän platsmark för lokalgata, genomfart och natur. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Planförslaget berör de fastigheter närmast väg 395 som ingår i, Bygg­nadsplan för Junosuando kyrkby (1977) och Byggnadsplan för Junosuando (Mäkitörmä). Även fastigheterna Junosuando 6:6, Junosuando 1:16, Junosuando 1:19, Junosuando 1:20 samt Junosuando 1:22 som ligger utanför detaljplanelagt område ingår i planförslaget.

Planförslaget har tidigare varit föremål för granskning under perioden 2015-02-09 till och med 2015-03-02. Planen lades sedan vilande då förutsättningarna förändrades. En ny aktör bedriver nu gruvverksamhet i Kaunisvaara och Trafikverket har därför återupptagit arbetet med vägplanen genom Junosuando. Arbetet med detaljplanen har därför också återupptagits. Den granskning som gjordes 2015 har inte föranlett några ändringar av väsentlig betydelse. Bygg- och miljönämnden har ändå beslutat (2019-12-11, § 144, dnr BALLM.2014-3) att detaljplanen ska bli föremål för ytterligare en granskning med anledning av att den legat vilande så pass lång tid. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygg­lagen (2010:900).

Förslaget till detalj­plan med tillhörande plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande, samrådsredogörelse, riskutredning och miljökonsekvensbeskrivning finns utställd för granskning enligt nedan. Handlingarna kan även skickas till berörda sakägare på begäran.

Granskningen pågår från och med 2020-03-02 till och med 2020-03-29. Senast 2020-03-29 skall synpunkterna ha inkommit. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under granskningstiden kan komma att förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Den som har synpunkter på förslaget framför dessa via brev eller mejl till:

Pajala kommun
Bygg- och miljönämnden
984 85 Pajala

byggmiljo@pajala.se

Materialet finns här:

  • Länkar nedan
  • Biblioteket Junosuando, öppet måndagar 16.00–19.00
  • ICA Nära Alskog, öppet vardagar 09.00-18.00, lördagar 09.00-13.00
  • Materialet finns även att tillgå på bygg- och miljöavdelningen, Medborgarvägen 4, Pajala. Kontaktperson är Erik Waara, 0978-120 27.

Upplysningar lämnas av Johanna Alm, johanna.alm@pajala.se, 0978 120 95.

 

På grund av GDPR läggs inte Fastighetsförteckning eller Förteckning över övriga intressenter ut på hemsidan, men kan vid begäran skickas via post.