God man, förvaltare, förmyndare

Vi söker dig som vill värna om de mest utsatta i vårt samhälle och göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag, anmäl ditt intresse till överförmyndaren. God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Det kan vara fråga om personer som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad med mera.

En huvudman är en person som har god man eller förvaltare.

Vad gör en god man/förvaltare:
Som god man eller förvaltare hjälper du människor som har utmaningar i vardagen, genom att samordna det behov av stöd som finns runt omkring personen.

Uppdraget kan variera beroende på vem du ska hjälpa. Oftast innebär uppdraget kontakt med olika delar av samhället, till exempel sjukvård, myndigheter, personal på särskilda boende och anhöriga.

En god man är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning utan att inhämta dennes samtycke.

Ersättning
Gode män och förvaltare får ett arvode och ersättning för utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarverksamheten utifrån uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Tingsrätten fattar beslut
Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndarnämnden fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av nämnda godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap.

Överförmyndaren fattar dock beslut om förordnande av ny god man/förvaltare om det blir aktuellt med byte av god man eller förvaltare.
Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndaren utfärdar även förvaltarfrihetsbevis. För mer information kontakta överförmyndaren.