""
Bygga, bo & miljö
21 dec 2023

Granskning av förslag till detaljplan för Sahavaara gruva

Pajala kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett nytt dagbrott i Sahavaara som en utökning av Kaunis Iron AB:s befintliga gruvverksamhet i Kaunisvaara. I detaljplanen prövas om användning av marken är lämplig för ändamålet, d.v.s. gruvverksamhet.

Planområdet omfattar 909 hektar och delar av fastigheterna Kaunisvaara 5:10, 7:1, 7:2, 7:4, 7:5, 9:3, 9:6, 9:8, 9:10, 9:12, 9:13, 9:14, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9, 10:12, 10:14, 10:22, 11:4, 11:5, 13:1, 13:21, 14:7, 15:3, 15:4, 15:7, 15:9, 15:11, 16:4, 17:5, 17:6, 20:1, 20:2, 21:1, 22:1, 27:2, 27:3, 28:1, 29:1, 29:2 samt Allmänningsskogen 1:1.

Planområdet berör även följande samfälligheter: Kaunisvaara S:12, S:13, S:14, S:18, S:28, S:29, GA:4, GA:9 samt följande outredda samfälligheter: Kaunisvaara OUTR:3, OUTR:14, OUTR:26, OUTR:47, OUTR:49, OUTR:52, OUTR 54, OUTR:55, OUTR 64 vilka tillhör Sahavaara bysamfällighet.

Planområdet omfattar även följande markavvattningsföretag:
• Kaunisvaara år 1916, aktnr. 598
• Kaunisvaara nr 11 och 12 dikningsföretag år 1933, aktnr. 2437
• Kaunisvaara dikningsföretag år 1947, aktnr. 4035

Planförslaget är förenligt med Pajala kommuns översiktsplan. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande, då planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. Planförslaget samråds med Finland enligt Miljöbalken 6 kap. 13§.

Här finns planen för påseende

Under perioden 21 december 2023 – 29 januari 2024 finns planen att tillgå här:

  • Kommunhuset, huvudentrén, Medborgarvägen 4, Pajala. Välkommen måndag – fredag kl. 07.30 – 15.50. (OBS! Stängt under julens helgdagar.)
  • Pajala kommuns hemsida (se länk nedan)

Synpunkter

Planförslaget är under granskningstiden tillgängligt för synpunkter. Eventuell överklagan av detaljplanen sker efter antagande. Den som inte lämnat synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande.
Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligt senast 29 januari 2024. Uppge ärendenummer KS.2022.611 samt namn och adress och skicka till:

Pajala kommun, Strategisk utveckling, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala eller kommun@pajala.se

Vid frågor, kontakta Ewa Lassi, fysisk planerare (se kontaktuppgifter nedan)

Kontakt

Fysisk planerare, Samordnare Plangruppen

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59

Postadress

Pajala Kommun
984 85 Pajala 

E-post:
Publicerad 21 dec 2023 11:31
Senast uppdaterad 21 dec 2023 11:31