Förstudie LIST – Leder I Samverkan Tornedalen

LIST – Leder I Samverkan Tornedalen är en förstudie inom LEADER-område Tornedalen 2020 som finansieras av Jordbruksverket via den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med förstudien är att vidareutveckla, permanenta och ytterligare formalisera det tillfälliga nätverk mellan Kiruna, Haparanda, Övertorneå och Pajala kommun som skapats genom Tornedalen 2020:s strategigrupp för utveckling av friluftsleder.

I förstudien ska beslutsgång, arbetsform och finansiering för organisationen tydliggöras och presenteras som beslutsunderlag för respektive kommun. Målsättningen är att utreda, förankra och lägga grunden för en kommunöverskridande samarbetsorganisation som långsiktigt ska arbeta med förvaltning och utveckling av leder i medlemskommunerna.

Samverkansorganisation är tänkt att fungera som huvudman för kommunöverskridande friluftsleder som över tid skapar en tillgänglig, synliggjord infrastruktur av god kvalitet som bidrar till attraktiva levnadsmiljöer och skapar bättre affärsmöjligheter för näringslivet i Kiruna, Haparanda, Övertorneå samt Pajala kommun.