Särskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som, så långt det är möjligt, motsvarar den som ges i grundskolan.