Redovisning

På denna sida kan du läsa om de olika redovisningshandlingar som nämnden begär in.

Förteckning

Vid ärendets början ska god man, förvaltare och förordnad förmyndare (nedan kallad ställföreträdaren) ge in en förteckning som visar huvudmannens eller den omyndige samlade tillgångar och skulder vid förordnande dagen. Förordnande dagen är den dag då tingsrätten beslutade att godmanskapet, förvaltarskapet eller förmyndarskapet skulle anordnas. Till förteckningen ska bifogas underlag från bank som styrker de uppgifter som har lämnats i förteckningen.

Årsräkning

Före den 1 mars varje år ska ställföreträdaren skicka in en årsräkning avseende den ekonomiska förvaltningen under föregående år. I normalfallet är det kalenderåret som gäller som redovisningsperiod.

Detta omfattar:

  • Gode män
  • Förvaltare
  • Förmyndare vars barns tillgångar överstiger åtta basbelopp
  • Förmyndare vars barns tillgångar står under särskild överförmyndarkontroll
  • Förmyndare vars barn äger fast egendom
  • Särskilt förordnad förmyndare

Årsräkningen ska ange huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen avser. En sammanställning ska också göras av huvudmannens inkomster och utgifter under perioden. Överförmyndaren skickar brev om att det är dags att redovisa i början av varje år. Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikat.

Utöver den ekonomiska redovisningen ska också en redogörelse lämnas in. I redogörelsen redovisas de övriga delarna av uppdraget och här anger ställföreträdaren om han/hon begär arvode för utfört uppdrag eller inte. Se mer om arvode nedan.

Sluträkning

Ställföreträdaren ska lämna in sluträkning till överförmyndaren när ställföreträdarens uppdrag har slutförts. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från den dag då uppdraget upphörde.