Granskningsläget

Här hittar du information om hur årsräkningarna granskas

Ett antal årsräkningar har valts ut för djupgranskning. Dessa granskas med prioritet av en granskningsgrupp bestående av tre personer.

Årsräkningar som omfattas av så kallad normalgranskning granskas med följande prioritet av alla handläggare på överförmyndarenheten:

1. Årsräkningar som har lämnats in av ställföreträdare som redovisar för första gången eller av ställföreträdare som fick anmärkning föregående redovisningsperiod, granskas med förtur.

2. Därefter granskas alla årsräkningar i den ordning de har kommit in till nämnden.

Observera att om en årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikationer saknas begär överförmyndaren in komplettering. Granskningen av årsräkningen kommer då att påbörjas först i ett senare skede.