Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

En god man/förvaltares (ställföreträdares) huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen.

I ställföreträdarens uppdrag kan ingå att bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom och/eller att sörja för huvudmannens person. Tingsrätten beslutar om uppdragets omfattning och den beror på den enskildes hjälpbehov. Nedan kan du läsa mer om vad respektive del innebär.

Uppgiften att som god man/förvaltare bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande rätt.

Exempel på uppgifter:

 • överklaga beslut som har gått huvudmannen emot
 • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
 • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsplaner, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd
 • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
 • ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg/handikappersättning
 • inhämta överförmyndarens samtycke försäljning/köp av bostad

Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltaren företräda honom/henne på olika sätt. Det handlar bland annat om medverkan vid bouppteckning, om godkännande av bouppteckning och arvskifteshandling och att få överförmyndarens godkännande av arvsfördelningen.

Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen/förvaltaren. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas/intecknas för ett lån etcetera. Denna sortens rättshandlingar blir giltiga först efter att överförmyndaren har lämnat sitt samtycke till dem. Om ett hyresavtal gällande bostadslägenhet ska tecknas eller sägas upp behöver dock inte överförmyndarens samtycke inhämtas.

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Det handlar dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter.

Exempel på uppgifter:

 • betala räkningar
 • lämna fickpengar
 • kontrollera kassabok på eventuellt boende
 • förvalta huvudmannens tillgångar
 • deklarera
 • sanera eventuella skulder
 • inhämta överförmyndarens tillstånd vid omplacering av tillgångar med mera

God man/förvaltare är enligt lag redovisningsskyldig för förvaltning av huvudmannens egendom.

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta. Det innebär även att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Utförandet av denna uppdragsdel sker genom att man som god man/förvaltare har regelbundna kontakter med huvudmannens själv, med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera och vid behov tar initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning fritidsverksamhet med mera.

Att sörja för person innebär däremot inte att den gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen, följa med på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller vidta andra praktiska åtgärder. Han eller hon ska bara se till att de utförs. De konkreta insatserna genomförs istället genom socialtjänstens försorg (ledsagare, kontaktperson, hemtjänst med flera) eller genom andra externa aktörer såsom röda korset med flera.