Arvode

Allmänt om arvode

Allmänt om arvode

Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för att fullgöra uppdraget, se 12 kap 16 § föräldrabalken. Även nära anhöriga som har förordnats till god man eller förvaltare har rätt till arvode.

Huvudregeln är att det är huvudmannen (dvs den som har god man eller förvaltare, gäller också i barnärenden) som ska betala arvodet och kostnadsersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras. Om kommunen står för arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalning sker. Beslut fattade efter den 11:e i månaden innebär utbetalning nästföljande månad.

Ställföreträdaren ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera detta inom en månad från det att arvodet togs ut med en förenklad arbetsgivardeklaration. Väntar man för länge med att deklarera finns det risk att det inbetalade beloppet återbetalas som skatteåterbäring eftersom Skatteverket inte har uppgifter om vad pengarna avser. Se mer information om hålltiderna på Skatteverkets hemsida. Länk finns i den grå rutan på denna sida.

Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska betalas från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. 
Det anges i skatteförfarandelagen 10 kap. 2 § 2 st. och 11 kap. 20 §. Enda undantaget är ersättning under 1 000 kr som kan deklareras av mottagaren själv (dvs. ställföreträdaren). Kontakta Skatteverket för mer information.

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndaren. Handläggarna beslutar om både arvodets och kostnadsersättningens storlek och om vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår handläggarna från förordnandets utformning samt innehållet i årsräkningen och redogörelsen. Överförmyndaren följer i huvudsak Sveriges kommuner och regioners senaste riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Dessa riktlinjer består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. En ställföreträdare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland var svårt för ställföreträdaren att få ut sitt arvode. Detta kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Det finns åtgärder som ställföreträdaren kan vidta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Ställföreträdaren kan (i den kommun där huvudmannen är folkbokförd) hos budget- och skuldrådgivare få stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, få hjälpa att upprätta en budget samt ordna med eventuell skuldsanering.

Under vissa förutsättningar kan handikappersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som den enskildes funktionshinder medför. Arvode till ställföreträdare är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd handikappersättning om man har rätt till handikappersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om handikappersättning.

Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.