Detaljplan för utvidgning av sandmagasin, Tapuli gruva

Kommunfullmäktige antog en detaljplan som avser en utvidgning av befintligt sandmagasin på Kaunis Iron AB:s gruvområde i Kaunisvaara vid sitt sammanträde 2023-02-27 §1. Detaljplanen överklagades och ärendet avgjordes av mark och miljööverdomstolen som avvisade överklagan, vilket innebar att detaljplanen vann laga kraft 2023-09-12.

Om detaljplanen

Planområdet omfattar totalt drygt 167 hektar och delar av fastigheterna Kaunisvaara 1:3, 1:5, 1:11, 1:12, 2:3 och 2:6.

Planprocessen samordnas med miljötillståndsprövningen för Kaunis Iron AB:s verksamhet genom samordnat förfarande.

I Pajala kommuns översiktsplan, som beskriver de förutsättningar och visioner som finns för kommunens framtid och utveckling, anges att området ska användas för gruvnäring.

Kommunen har i tidigt skede kommit fram till att aktuellt planförslag kan innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

MKB:n behandlar:
• Naturmiljö
• Vatten
• Markförhållanden
• Landskapsbild
• Trafikrelaterade miljöfrågor
• Risk och säkerhet
• Riksintressen och andra skyddande områden