Köpa tomt för boende

Är du nybyggare och letar en ledig tomt? Här på sidan kan du hitta lediga tomter som ägs av Pajala kommun.

Pajala kommun har tomter i Erkheikki, Junosuando, Korpilombolo, Pajala, Tärendö och Sahavaara. Alla tomter är anslutna till det kommunala nätverket för vatten och avlopp. Det kostar inget att boka en av våra tomter och en tomt kan hållas bokad i en månad om inget annat avtalats.

Du hittar utbudet i vår digitala kartportal under länkar. Där klickar du på de olika tomterna och kan då se placering, storlek och pris.

Pajala och Övertorneå kommun driver tillsammans satsningen Hej Hemby som erbjuder rådgivning till dig som fastighetsägare, inflyttare och nybyggare och i den digitala kartportalen hittar du även Övertorneå kommuns lediga tomter. Du kan läsa mer om Hej Hemby under länkar.

Har du hittat en tomt som du vill köpa? Välkommen att kontakta oss!

Hur mycket kostar en tomt?

I Pajala centralort är priset på mark avsedd för bostäder 145 kronor per kvadratmeter medan det i övriga orter i kommunen kostar 10 kronor per kvadratmeter.

Förutom priset på marken tillkommer eventuella anslutningsavgifter för t.ex. vatten- och avlopp. Det tillkommer även bygglovskostnader. Om tomten är belägen inom ett område som är detaljplanelagt efter 1987 så tillkommer även en planavgift som betalas i samband med bygglovsgivning.

För industrimark är priset 50 kronor per kvadratmeter.

Mark avsedd för handel kostar i Pajala centralort 100 kr per kvadratmeter och i övriga orter i kommunen kostar det 65 kr per kvadratmeter.

Vad gäller när jag köper en tomt av Pajala kommun?

Pajala kommun har färdigställt tomter med låga kvadratmeterpriser för att fler människor ska kunna vistas och bo i kommunen och Tornedalen. För att tomterna ska komma till användning har kommunen ett krav kopplat till försäljningen:

Köparen ska inom 36 månader efter tillträdesdagen ha färdigställt en byggnad enligt i detaljplan gällande byggrätt, om sådan finns, och enligt bygglov. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet måste denne betala ett vite om ett halvt prisbasbelopp årligen tills byggnadsskyldigheten fullgjorts.

Kom ihåg att vid köp av en fastighet måste man, enligt 20 kap 2 § Jordabalken, söka lagfart inom tre månader efter förvärvet. Söks inte lagfart inom föreskriven tid kan inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande.”