Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Myndighetskontroll av dricksvatten utförs lokalt av kommunerna och samordnas regionalt av länsstyrelserna. Livsmedelsverket har ansvaret på nationell nivå.

I Pajala kommun finns 26 kommunala vattenverk som kommunen har tillsyn över. Tekniska enheten ansvarar för produktionen av dricksvatten i form av drift och skötsel av vattenverk. Personalen vid tekniska enheten tar regelbundet prover på vattnet. Bygg- och miljönämnden ansvarar för att kontrollera att tekniska enheten följer gällande lagstiftning.

Tillsyn bedrivs huvudsakligen genom inspektioner av vattenverk, granskning och analys av tekniska enhetens analysrapporter från vattenprovtagning och kontroll av deras rutiner för att producera vatten av bra kvalité.

För kommersiella verksamheter som restauranger med egen dricksvattenbrunn ställs samma krav på dricksvattenkvalitén som på ett kommunalt vattenverk. Det samma gäller för gemensamma vattenverk för minst 50 personer eller med minst en produktion av dricksvatten på 10 m3/dygn.Om verksamheten tar vatten från en egen brunn skall brunen anmälas dom dricksvattenanläggning separat.