Flickor med stora snöbollar i famnen - lågstadieelever har rast utanför Smedskolan.
Test

Förskoleklass

I förskoleklassens uppdrag ingår att: stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vad styr verksamheten?

Skollagen och läroplan ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. Utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. För förskoleklassen ska det finnas en rektor.

Kommunala och fristående förskoleklasser

Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående. Om förskoleklassen är kommunal är det kommunen som är ansvarig huvudman. För fristående förskoleklasser kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående förskoleklasserna ska vara öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala förskoleklasser.

Obligatorisk

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Skolskjuts

Elev i förskoleklass som bor längre än 2 km från skolan har rätt till fri skolskjuts. Det finns omständigheter som kan ge rätt till skolskjuts även om man har en kortare skolväg. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Skolskjutsreglementet. Länken till dokumentet hittar du nere till höger på denna sida. Där finns också länken till blanketten för Ansökan om skolskjuts.