Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Fritid

Inom fritidsområdet finns följande bidragsformer:

  • Grundbidrag
  • Lokalt aktivitetsstöd
  • Anläggningsstöd och driftbidrag
  • Lokalbidrag
  • Resor till idrottsanläggningar
  • Ledarutbildning
  • Lägerverksamhet
  • Tävlingsbidrag
  • Öppen fritidsgårdsverksamhet

Bidragsformer

Grundbidrag

Bidraget bestäms utifrån antal medlemmar som betalar minst 15 kronor i medlemsavgift - för barn under 15 år minst 10 kronor.

Lokalt aktivitetsstöd

Bidraget bestäms utifrån antalet sammankomster där minst 3 deltagare mellan 7 – 20 år närvarar. Bidraget fördelas två gånger per år mellan föreningar som lämnat ansökan där föreningen redovisar deltagare på sammankomsterna och redovisningen skall vara nämnden tillhanda senast 15/2 och 15/8.

Anläggningsstöd

Bidraget beviljas till föreningar som själva underhåller idrottsanläggningar som nyttjas av barn och ungdom. Resurserna fördelas mellan de föreningar som hos nämnden ansöker om bidrag senast den 30/4. Eventuella kostnader för el inräknas i stödet.

Lokalbidrag

Kommunala lokaler i skolor, sporthall och Rian upplåts utan kostnad till föreningar för verksamhet. För administationslokaler utgår bidrag med 80% av maximal hyreskostnad om 12 000 kr per år. Bidraget utgår efter godkännande av nämnden. Bidraget utgår ej till kommersiell verksamhet.

Resor till idrottsanläggningar

Bidrag till föreningar som ersätter barns- och ungdomars (7 – 20 år) resor till idrottsanläggningar utgår ersättning för egen bil med 10 kr/mil och vecka. Vid anlitande av bussar utgår bidrag med belopp motsvarande total nedlagd kostnad. Samåkning gäller som huvudprincip. Bidraget betalas ut till förening två gånger per år mot inlämnad räkning. 

Ledarutbildning

Bidrag utgår med ersättning för kursavgift och 30% av resekostnad utbetalas mot uppvisande av verifikat, dock senast 30/11.

Lägerverksamhet

Bidrag till lägerverksamhet anordnade av Norrbottens idrottsförbund utgår med avtalad lägeravgift per deltagare och vecka.

Tävlingsbidrag

Bidrag utgår till förening som har tävlande barn och ungdom på kommun-, distrikt- och svenska mästerskap efter ansökan senast 15/2 eller 15/8.

Öppen fritidsgårdsverksamhet

Bidrag fördelas mellan föreningar som annordnar fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdom under kvällar och skollov utanför Pajala centralort och som inkommer med ansökan senast 30/4.