Kommunens ansvar

Under vissa omständigheter har socialnämnden ett ansvar gällande hantering av en persons bortgång. Ansvaret är fastställt enligt bl.a. begravningslagen och ärvdabalken.

Gravsättning och Provisorisk Dödsboförvaltning

Om den avlidne inte efterlämnar någon anhörig eller någon annan som ordnar med gravsättning är folkbokföringskommunen ansvarig att göra det, även ordna med Provisorisk dödsboförvaltning tills man hittar anhöriga till den avlidne.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen, när dödsboets tillgångar inte räcker för annat än begravningskostnader. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Räcker inte dödsboets tillgångar till begravningskostnaderna vilka är prioriterade, finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. En beräkning görs där man tar hänsyn till dödsboets tillgångar, även andra uppgifter kan påverka stödet, maxbelopp är halvt prisbasbelopp. Kontakta alltid socialtjänsten innan ni beställer begravningen om ni ser att det inte finns tillgångar i dödsboet. Viktigt är att stoppa alla autogiro och inte betala några fakturor.