Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Faderskap

När en kvinna får barn och är ogift, frånskild eller änka ska man fastställa faderskapet. Det gör man hos familjerätten. Syftet är att klargöra vem som är pappa till barnet.

Familjerätten kontaktar nyblivna föräldrar efter att det inkommit en underrättelse från skatteverket om nyfött barn. Därefter skrivs vanligen faderskapsbekräftelsen på av föräldrarna vid ett besök hos handläggaren på familjerätten. Det går bra att skriva på faderskapsbekräftelsen redan under graviditeten, de blivande föräldrarna kontaktar då själva den kommun där modern är folkbokförd.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen oftast mycket enkel. Bekräftelse av faderskap sker skriftligen vid familjerätten. 

Gemensam vårdnad
Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad till sitt barn. För barn till ogifta föräldrar är modern automatiskt ensam vårdnadshavare men i samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras även senare vid familjerätten eller hos skattemyndigheten.

Häva faderskap
Det händer i vissa fall att faderskap visar sig vara felaktiga. Man kan då vända sig till domstol och begära att få faderskapet hävt. Står det klart för såväl modern som den äkta mannen att en annan man är far till barnet kan den äkta mannens faderskap hävas samtidigt som den andra mannens faderskap bekräftas.

Detta kan ske antingen vid domstol eller utan särskild process genom socialnämndens medverkan. I det sistnämnda fallet ska också den äkta mannen godkänna bekräftelsen.