Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Taxor och Avgifter

Avgiftssystemet för äldreomsorgen i Pajala kommun 2020.

Avgiftsgrundande inkomster
Pension efter skatt
Inkomster från annat land
Olika bidrag

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är det minibelopp för privata kostnader t ex måltider som fastställts av riksdagen.

Maxtaxan (avgiftstaket)
För Ordinärt (hemtjänst) och Särskilt boendes omvårdnad betalar du som mest 2 125 kr per månad. Vid Korttidsboende/Mellanboende anpassar man avgiften efter hur lång perioden har varit men upp till 2 125 kr.

Beräkningsregler
Ingen jämkning av måltidsersättningen görs varken för kunder i Ordinärt eller Särskilt boende trots negativt avgiftsutrymme.
Jämkning av dubbel bostadskostnad, kvarboende skydd.

Avgifter i Särskilda boendeformer
Förbrukningsvaror, generell kostnadsersättning 165 kr, alla betalar oavsett avgiftsutrymme.
Måltidsersättning (frukost, lunch, middag och kvällsmål) 3 800 kr per månad.
Omsorgsavgift, maxtaket 2 125 kr per månad eller de belopp som avgiftsutrymmet tillåter.
Korttidsboende/Mellanboende avgift ligger mellan 125 – 195 kr per dygn.

För år 2020 gäller följande belopp:
Ensamstående 65 år och äldre 5 339 kr per månad.
Sammanlevande makar eller sambor 65 år och äldre 4 512 kr per månad vardera.
Ensamstående 18 - 64 år 5 873 kr per månad.
Sammanlevande makar eller sambor 18-64 år 4 963 kr per månad vardera.

Frånvaro Ordinärt/Särskilt boende
Avgiften per frånvarodag för omvårdnad reduceras from 11:e dagen.
Är frånvaron planerad minst en vecka i förväg för minst 30 dagar reduceras avgiften för hela perioden.
Debitering av måltidsersättning för kunder i boenden utgår from första hela frånvarodagen till dagen innan ankomstdagen.