Taxor och avgifter gällande Bygglov, förhandsbesked och anmälan

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnaden regleras av kommunens Plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter 2022

  • Förhandsbesked 3 864 kr
  • Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvm innanför detaljplan 16 074 kr
  • Garage mindre än 50 kvm 2 318 kr
  • Garage större än 50 kvm 4 946 kr
  • Fritidshus 40-80 kvm 7 574 kr
  • Eldstad och rökkanal 966 kr
  • Rivning utanför planlagt område 966 kr
  • Skärmtak 15-30 kvm 1 932 kr
  • Strandskyddsdispens 2 120 kr

 

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift. Om grannar behöver frågas tas en avgift för underrättelse och expediering ut på mellan 1 547 kr - 4 638.

Det kan även tillkomma en avgift om det krävs en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse. Det medför 20 % påslag för prövning av en liten avvikelse och 25 % påslag för en lämplighetsprövning utanför detaljplan på bygglovsavgiften.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2022. Prisbasbeloppet för år 2022 har beräknats till 48 300 kronor.”

Plan- och bygglovtaxa 2011

Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter i ärenden gällande plan, lov, förhandsbesked, anmälan samt nybyggnadskarta. Även för framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder har Bygg- och miljönämnden rätt att ta ut avgifter.

Bygg- och miljönämnden har också rätt att ta ut avgifter för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatser och kungörelse av beslut om lov eller förhandsbesked i ortstidningar.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren