Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Översiktsplan

Kommunens långsiktiga strategier för utvecklingen av den fysiska miljön redovisas och sammanfattas i översiktsplaner. I en översiktsplan ska grunddragen i mark- och vattenanvändningen framgå samt hur den byggda miljön är tänkt att användas, utvecklas och bevaras. Av översiktsplanen ska det bland annat också framgå hur kommunen avser att tillgodose olika riksintressen och hur gällande nationella och regionala miljökvalitetsnormer ska uppfyllas. En översiktsplan är till skillnad från detaljplaner och områdesbestämmelser inte juridiskt bindande.

För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Detta sker om översiktsplanen behöver fördjupas för områden där strategier för mark- och vattenanvändningen behöver redovisas med en högre detaljeringsgrad. Skillnaden mellan översiktsplan och fördjupad översiktsplan är just detaljeringsgraden och avgränsningen till ett begränsat geografiskt område.

Sedan 1 juli 2009 så kan kommunen i en översiktsplan redovisa avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
I LIS-områden så beaktas det som ett särskilt skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Översiktsplanen med fördjupningar, tillägg och miljökonsekvensbeskrivningar finns att ladda ner som filer nedan. Samrådsredogörelser och dylikt kan lämnas ut av kommunen.