Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Områdesbestämmelse

Mark- och vattenområdens användning och bebyggelsen inom kommunen regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Både detaljplaner och områdesbestämmelser blir juridiskt bindande efter att de antagits.

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte omfattas av  detaljplan. Kommunen kan med områdesbestämmelser reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppfylls.Områdesbestämmelser kan också användas för att reglera användningen och utformningen av  mark för gemensam användning och mark som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Största storleken på byggnads- och bruksarea för fritidshus och storleken på tomter för sådana hus kan också regleras med områdesbestämmelser.

I Pajala kommun finns i dagsläget inga områdesbestämmelser.