Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Planprocess

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar hur processen med att upprätta detaljplaner går till. Plan- och bygglagen slår tydligt fast att planeringen skall bedrivas i dialog mellan kommunen, andra myndigheter och medborgare.

Planprocess

Planbesked

Planförfarande

Korta ner ovan och förenkla