Förslag till Detaljplan för utvidgning av sandmagasin, Tapuli gruva

Pajala kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som avser en utvidgning av befintligt sandmagasin på Kaunis Iron AB:s gruvområde i Kaunisvaara. I detaljplanen prövas om användningen av marken är lämplig för utvidgning av befintligt sandmagasin, vilka åtgärder som inte ska kräva bygglov och vilka höjder som ska tillåtas för byggnader och upplag.

Om detaljplanen

Planområdet omfattar totalt drygt 167 hektar och delar av fastigheterna Kaunisvaara 1:3, 1:5, 1:11, 1:12, 2:3 och 2:6.
Planprocessen samordnas med miljötillståndsprövningen för Kaunis Iron AB:s verksamhet genom samordnat förfarande.

I Pajala kommuns översiktsplan, som beskriver de förutsättningar och visioner som finns för kommunens framtid och utveckling, anges att området ska användas för gruvnäring.

Kommunen har i tidigt skede kommit fram till att aktuellt planförslag kan innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

MKB:n behandlar:
• Naturmiljö
• Vatten
• Markförhållanden
• Landskapsbild
• Trafikrelaterade miljöfrågor
• Risk och säkerhet
• Riksintressen och andra skyddande områden

Granskning 21/11 - 11/12

Pajala kommun ställer ut förslaget till detaljplan mellan den 21 november - 12 december 2022.

Möjlighet ges till att granska det slutgiltiga förslaget innan det går upp för antagande. Handlingarna finns under Filer längre ned på sidan.

Planen finns utställd till granskning på:
Kommunhuset, huvudentrén, Medborgarvägen 4, Pajala
måndag–torsdag 07.30–16.20, fredag 07.30-15.50

Eventuella synpunkter skickas skriftligt senast 12 december 2022.
Uppge ärendenummer KS.2022.240 samt ditt namn och adress och skicka till:

Pajala kommun, Strategisk utveckling, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala
eller kommun@pajala.se