Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Detaljplan för del av Junosuando by - antagen & överklagad

Detaljplanen för del av Junosuando by antogs av kommunfullmäktige 30/11 2020 och det justerade protokollet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 11/12 2020. Inom överklagandetiden på 3 veckor inkom 3 överklaganden som i början av januari 2021 skickats vidare till mark- och miljödomstolen för prövning.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en väl fungerande väg, en säker trafikmiljö och en god boendemiljö i Junosuando med anledning av Trafikverkets planerade åtgärder på väg 395. I planen föreslås kvartersmark för bostäder, handel, centrum, bilservice, kontor, tekniska anläggningar, vattentäkt och brandstation samt allmän platsmark för lokalgata, genomfart, gång- och cykelväg och natur. Planen överensstämmer med översiktsplanen. Ett genomförande av planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning är framtagen. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

Planen berör de fastigheter närmast väg 395 som ingår i Byggnadsplan för Junosuando kyrkby (1977) och Byggnadsplan för Junosuando (Mäkitörmä). Även fastigheterna Junosuando 6:6, Junosuando 1:16, Junosuando 1:19, Junosuando 1:20, Junosuando 1:22 och samfälligheten S 43:21 som ligger utanför detaljplanelagt område ingår i planområdet.

Detaljplanen för del av Junosuando by har varit föremål för samråd och granskning under 2014 och 2015 varpå planen lades vilande då förutsättningarna förändrades. En ny aktör bedriver nu gruvverksamhet i Kaunisvaara och Trafikverket har återupptagit arbetet med vägplanen för väg 395 genom Junosuando, vilket ledde till att arbetet med detaljplanen också återupptogs. Då detaljplanen legat vilande under så pass lång tid genomfördes ytterligare en granskning i mars 2020. Efter den granskningsperioden genomförde Trafikverket mindre förändringar i vägplanen, vilket ledde till förändringar i detaljplanen och planen togs ut på en fjärde granskning under sommaren 2020. Planen har nu antagits av kommunfullmäktige och är överklagad till Mark- och Miljödomstolen.

Samtliga handlingar finns tillgängliga under ”Filer” nedan.

Upplysningar lämnas av Johanna Alm, tfn. 0978-120 95 eller johanna.alm@pajala.se.
För frågor om pappershandlingar går det även att kontakta kommunens kansli:
Tfn: 0978-120 00 (vxl). E-post: kommun@pajala.se.
Ange diarienummer KS.2020.231, beslut § 79, KF 2020-11-30.

På grund av GDPR läggs inte fastighetsförteckningen ut på hemsidan, men kan vid begäran skickas via post.