Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan för del av Junosuando by

OBS! Tiden för granskning har gått ut den 17/8. Materialet finns tillgängligt här tills planen är antagen eller tas ut på en till granskning.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en väl fungerande väg, en säker trafikmiljö och en god boendemiljö i Junosuando med anledning av Trafikverkets planerade åtgärder på väg 395. I planförslaget föreslås kvartersmark för bostäder, handel, centrum, bilservice, kontor, tekniska anläggningar, vattentäkt och brandstation samt allmän platsmark för lokalgata, genomfart, gång- och cykelväg och natur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Ett genomförande av planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning är framtagen. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget berör de fastigheter närmast väg 395 som ingår i Byggnadsplan för Junosuando kyrkby (1977) och Byggnadsplan för Junosuando (Mäkitörmä). Även fastigheterna Junosuando 6:6, Junosuando 1:16, Junosuando 1:19, Junosuando 1:20, Junosuando 1:22 och samfälligheten S 43:21 som ligger utanför detaljplanelagt område ingår i planområdet.

Planförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning under 2014 och 2015. Planen lades sedan vilande då förutsättningarna förändrades. En ny aktör bedriver nu gruvverksamhet i Kaunisvaara och Trafikverket har återupptagit arbetet med vägplanen för väg 395 genom Junosuando. Arbetet med detaljplanen har därför också återupptagits. Då detaljplanen legat vilande så pass lång tid beslutades att ytterligare en granskning skulle genomföras under perioden 2020-03-02 till och med 2020-03-29. Efter den granskningsperioden har Trafikverket genomfört mindre förändringar i vägplanen, vilket har lett till att vägområdet blivit lite större. En gång- och cykelväg mellan Kangasvägen och Bäckvägen har också lagts till samt att det gjorts vissa förtydliganden kring till exempel buller, vattenfrågor, ansvar och huvudmannaskap. Bland bilagorna finns illustrationskartor som visar förändringen av vägområdet för väg 395.

Samtliga handlingar finns även att tillgå i pappersform på:
• ICA Nära Alskog, postrummet
• Kommunhusets reception, Medborgarvägen 4, Pajala

Handlingarna finns utställda för granskning från och med 2020-07-09 till och med 2020-08-17. Senast 2020-08-17 skall synpunkterna ha inkommit. Märk yttrandet med diarienr BALLM.2014-3. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under granskningstiden kan komma att förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Den som har synpunkter på förslaget framför dessa via brev eller mail till:

Pajala kommun
984 85 Pajala
eller kommun@pajala.se

Upplysningar lämnas av Johanna Alm, tfn. 0978-120 95 eller johanna.alm@pajala.se. Under den här
perioden kan svar dröja på grund av semester. För frågor om handlingar går det även att kontakta
kommunens växel och kansliet, tfn. 0978-120 00.

På grund av GDPR läggs inte Sändlistan eller Fastighetsförteckningen ut på hemsidan, men kan vid begäran skickas via post.