Detaljplan för del av Junosuando by

Detaljplanen för del av Junosuando by antogs av kommunfullmäktige 30/11 2020. Planen har nu vunnit laga kraft via mark- och miljödomstolen den 4/11 2021.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en väl fungerande väg, en säker trafikmiljö och en god boendemiljö i Junosuando med anledning av Trafikverkets planerade åtgärder på väg 395 med anledning av malmtransporterna mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

I planen ingår kvartersmark för bostäder, handel, centrum, bilservice, kontor, tekniska anläggningar, vattentäkt och brandstation samt allmän platsmark för lokalgata, genomfart, gång- och cykelväg och natur. Ett genomförande av planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning är framtagen.

Planen berör de fastigheter närmast väg 395 som ingår i Byggnadsplan för Junosuando kyrkby (1977) och Byggnadsplan för Junosuando (Mäkitörmä). Även fastigheterna Junosuando 6:6, Junosuando 1:16, Junosuando 1:19, Junosuando 1:20, Junosuando 1:22 och samfälligheten S 43:21 som ligger utanför detaljplanelagt område ingår i planområdet.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap 3-7 och 9-13 §§ Plan- och bygglagen måste inom två år väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Samtliga handlingar finns tillgängliga under ”Filer” nedan.

Upplysningar lämnas av Johanna Alm, tfn. 0978-120 95 eller johanna.alm@pajala.se.
För frågor om pappershandlingar går det även att kontakta kommunens kansli:
Tfn: 0978-120 00 (vxl). E-post: kommun@pajala.se.
Ange diarienummer KS.2020.231