Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Detaljplaner

Mark- och vattenområdens användning inom kommunen regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Både detaljplaner och områdesbestämmelser blir juridiskt bindande sedan de vunnit laga kraft. De bestämmelser som slås fast i en detaljplan är vägledande för prövningen av bygglovsärenden

Kommunen kan använda detaljplaner för att pröva om ett mark- och vattenområde är lämpligt för bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och om bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa mark för allmänna platser, kvartersmark samt vattenområden och gränserna för dessa.

Under en detaljplaneprövning så tar kommunen ställning till allmänna och enskilda intressen i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) samt Miljöbalken (1998:808). Intressen som inte har prövats i en detaljplaneprövning och som gäller allmänna intressen tas upp under bygglovsprövningen. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med de bestämmelser som anges i detaljplanen under en särskilt angiven genomförandetid som är minst 5 och högst 15 år.

Bestämmelserna i detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av bygglov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan.