Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Samhällsplanering

Sveriges kommuner har genom Plan- och bygglagen (2010:900) rätt att besluta om hur mark och vattenområden som är belägna inom kommunens administrativa gränser skall användas.

Alla bestämmelser i Plan- och bygglagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Vid planering av mark- och vattenområden så skall kommunen ta hänsyn till och bevaka såväl allmänna som enskilda intressen och främja en ändamålsenlig fysisk struktur och estetisk tilltalande miljöer. All planering skall bidra till skapandet av socialt goda livsmiljöer som är tillgängliga för alla samhällsgrupper som bidrar till en långsiktigt god resurshushållning och god ekonomisk tillväxt.


Den fysiska planeringen sker i huvudsak på två nivåer:

  • En översiktlig för hela kommunen eller ett större geografiskt område.
  • En detaljerad för avgränsade, ofta tätbebyggda, områden med bestämmelser om bebyggelsens utformning och omfattning.

Oavsett vilken nivå planeringen sker på så ska den bedrivas i en öppen och demokratisk process och kommunens medborgare skall ges möjligheter till insyn och påverkan.