Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle för att ge alla människor en god social livsmiljö, att hushålla med naturresurser och energi samt underlätta bostadsbyggande och ekonomisk utveckling. Det innebär konkret att ta fram riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö.

Aktörerna inom samhällsplaneringsprocessen utgörs av både politiker och tjänstemän på kommunal, regional och nationell nivå samt byggherrar i både privat och offentlig regi.

Kommunal planering

I Sverige har kommunerna planmonopol, d.v.s. rätt att bestämma hur mark och vatten inom kommunen ska användas och bebyggas. Hur planer ska upprättas regleras av plan- och bygglagen för att garantera medborgarinflytande, rättssäkerhet och att bra beslutsunderlag används.

Den kommunala fysiska planeringen sker i huvudsak på två nivåer:

  • Översiktsplanering – övergripande och vägledande planering som omfattar hela kommunen eller ett större geografiskt område i en fördjupning
  • Detaljplanering – ingående och juridiskt bindande planering för avgränsade och ofta tätbebyggda områden med bestämmelser om bebyggelsens utformning och omfattning
Regional & nationell planering

På regional och nationell nivå sker också samhällsplanering som direkt eller indirekt påverkar kommunens fysiska planering eller geografiska miljö. Länkar till för kommunen aktuella nationella och regionala planer finns i rullgardinsmenyn nedan och länkar till regionplaneorgan finns i länklistan längst ner på sidan.

Trafikverkets vägplan för ombyggnad av väg 395, Junosuando by är ute för granskning
mellan 15/3 - 15/4 2021 och finns under granskningstiden för påseende i Pajala kommunhus

Mer information

Boverket är Sveriges myndighet för samhällsplanering, byggande och boende:
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/

Plan- och bygglagen (2010:900)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900