Taxor och avgifter miljöfarlig verksamhet

Avgifter för handläggning tas ut enligt de av fullmäktige fastställda taxorna för de olika arbetsområden. Taxorna räknas upp årligen, därför ändras våra avgifter mellan åren.

Exempel på avgifter 2020
Samtliga handläggningstider räknas från det datumet då ansökan bedöms vara komplett.


- Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp med ansluten WC, handläggningstid max 4 veckor efter platsbesök, 5190 kronor.
- Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp, sluten tank, handläggningstid max 4 veckor efter platsbesök, 3114 kronor.
- Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp, annan lösning, handläggningstid max 4 veckor efter platsbesök, timavgift tas ut.
- Anmälan om värmepump, handläggningstid max 3 veckor, 2076 kronor
- Ansökan om dispens från kommunal renhållning, handläggningstid max 3 veckor, 1038–1557 kronor.
- Ansökan om förlängd slamtömningsintervall, handläggningstid max 3 veckor, 1038–1557 kronor.
- Anmälan om miljöfarlig verksamhet, handläggningstid max 6 veckor, avgiften beror på verksamhetens omfattning.