Miljöfarlig verksamhet

Miljörfarligt verksamhet definieras i Miljöbalken(1998:808) som:

  1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

A-, B- eller C-verksamhet

Vilka verksamheter som omfattas finns reglerade i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
A: Tillstånd som söks hos miljödomstolen krävs för verksamheten
B: Tillstånd som söks hos Länsstyrelsen krävs för verksamheten
C: Anmälningspliktig hos den kommunala nämnden

Anmälan

C-verksamheter skall anmälas till Bygg- och miljönämnden senast 6 veckor innan start och en handläggningskostnad tas ut.

Miljöfarliga verksamheter ska bland annat uppfylla:

  • Allmänna hänsynsregler i Miljöbalken, 2 kap.
  • Kravet på egenkontroll enligt Miljöbalken 26 kap, 19 §
  • Övriga myndighetsbeslut
  • Övriga förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av miljöbalken.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: