Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Köpa tomt för boende

Här på sidan kan du hitta lediga tomter som ägs av Pajala kommun. Vi har tomter i både Erkheikki, Junosuando, Korpilombolo, Pajala central och Tärendö. Oavsett vad du letar efter uppfyller platserna dina behov: större eller mindre tomt, i en stad eller i en by, nära floden eller skogen. Alla tomter är ansluten till det kommunala nätverket för vatten och avlopp.

 

I dagsläget har Pajala kommun ingen tomtkö och det kostar heller inget att boka en av våra tomter. Vi har flera lediga tomter till förfogande och det är först till kvarn som gäller. En tomt kan hållas bokad i en månad om inget annat avtalats.

Lediga tomter för friliggande hus finns i Pajala centralort, Junosuando, Tärendö, Korpilombolo, Erkheikki och Sahavaara. På Ladugårdsvägen i Pajala centralort finns en ledig tomt som är detaljplanerad för flerbostadshus.

Under länkar nedan hittar du vår karta av lediga tomter.

 

Hej Hemby kan hjälpa dig för din projekt. Teamet finns tillgängliga genom försäljningsprocessen och inflyttningen och hjälper även till att guida dig som inflyttare till arbetsgivare eller med etablering av ditt företag. Lanken till Hej Hemby hemsidan finns under.

Hur mycket kostar en tomt?

I Pajala centralort är priset på mark avsedd för bostäder 145 kronor per kvadratmeter medan det i övriga orter i kommunen kostar 10 kronor per kvadratmeter.

För industrimark är priset 50 kronor per kvadratmeter.

Mark avsedd för handel kostar i Pajala centralort 100 kr per kvadratmeter och i övriga orter i kommunen kostar det 65 kr per kvadratmeter.

Övrig information

För tomter som kommunen iordningsställt för byggnation förbinder sig köparen att inom 36 månader efter tillträdesdagen ha färdigställd byggnad enligt i detaljplan gällande byggrätt. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet måste denne betala ett vite om ett halvt prisbasbelopp årligen tills byggnadsskyldigheten fullgjorts.

När man köpt en fastighet måste man, enligt 20 kap 2 § Jordabalken, söka lagfart inom tre månader efter förvärvet. Söks inte lagfart inom föreskriven tid kan inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande.

 

Taxan för tomtpriserna fastställdes år 2013. För mark som kommunen iordningsställt för byggnation förbinder sig köparen att inom 36 månader efter tillträdesdagen ha färdigställd byggnad enligt i detaljplan gällande byggrätt.

Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet måste denne betala ett vite om ett halvt prisbasbelopp årligen tills byggnadsskyldigheten fullgjorts.