Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Björk med frostklädda grenar
Photo by Les Anderson on Unsplash

Träd och buskar inom vägområde

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor.

Som fastighetsägare ansvarar du för att träd och buskar på din tomt inte skymmer sikt, skyltar, vägmärken eller belysningsstolpar. Du ansvarar även för att häckar och trädgrenar inte växer utanför din egen tomt mot gatan eller gång- och cykelväg, detta ur säkerhetssynpunkt men även för att vägen skall gå att ploga och underhålla. Du kan förhindra olyckor och förbättra trafiksäkerheten genom att regelbundet se över din fastighets växtlighet.

Vad säger lagen?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 15 § skall tomter, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Jag ska plantera på min fastighet, vad gäller?

Tänk på att vid nyplacering placera stora buskar och träd minst 2 meter innanför tomtgräns.

Vilka krav ställs på mig som fastighetsägare?

Häckar och buskar får inte vara högre än 80 centimeter från gatuytan vid korsningar och utfarter.

Sikten är skymd i en korsning, vart vänder jag mig?

Gäller det en privat fastighet tag kontakt med Bygg och Miljö. Upplever du sikt eller framkomlighetsbesvär som berör kommunal mark, använd får e-tjänst för felanmälan.