Översiktsbild på skogsväg. Snö ligger på marken.

Drift och underhåll

Kommunen ansvarar för drift och vägunderhåll av majoriteten av alla gator i tätorterna, undantag finns dock.

Upptäcker du fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar, trafiksignaler eller skyltar, anmäler du det snabbt och enkelt via webbtjänst Felanmälan .

Frågor och svar

Samma krav gäller för hela kommunen!

Snöröjning av kommunens vägar påbörjas när snödjupet vid uppehåll uppgår till 5 cm,under pågående snöfall får snödjup fördubblas. Med pågående snöfall avses nederbörd av snö med minst 1 cm/timme.

Snöröjning utförs med plogbil, väghyvel och hjullastare. Plogning utförs så att snön fördelas, om möjligt, lika på båda sidor om vägen. Snösträngen vid infarter borttas inte av kommunens entreprenör.

För snöröjning finns en prioriteringsordning som alltid följs, men vid stora mängder snö kan dock tiderna förskjutas.

Sandning

Sandning påbörjas när halka råder. Vanligtvis sandas hela området men ibland kan även tilläggssandning av exempelvis gatukorsningar göras.

 

Isrivning

Isrivning sker när det bedöms nödvändigt. Vid isrivning röjs även infarterna med efterföljande traktor.

 

Information om vem som är väghållare för en specifik gata/väg finns registrerade i den nationella vägdatabasen NVDB som tillhandahålls av trafikverket. Har du en fråga angående en specifik sträcka kan du i NVDB se vem som är väghållare och därmed hitta till rätt kontaktperson på en gång. 

Det är fastighetsägarens ansvar att röja snön framför postlådan. Kommunen skottar inte framför postlådan som ska stå innanför tomtgränsen

Den snö som skottas från tomter, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. Snön måste tas om hand inne på respektive tomt. Om du för ut snö på gatan kan det medföra en trafikfara och dessutom kan snön som skottas ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på din tomt får du själv bekosta bortforsling.

Tyvärr läggs det ibland upp vallar vid infarten till tomten och det beror på att plogbilen inte har något annat rimligt alternativ när vägen snöröjs. Vi kan inte heller beakta alla enskilda önskemål om snöröjning vid infarten till tomten. Att röja undan snön framför infarten är fastighetsägarens ansvar, även om snövallen har uppstått när vägen har snöröjts.