Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Taxor och avgifter gällande Bygglov, förhandsbesked och anmälan

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnaden regleras av kommunens Plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter 2020

  • Förhandsbesked 3 784 kr
  • Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvm innanför detaljplan 15 741 kr
  • Garage mindre än 50 kvm 2 270 kr
  • Garage större än 50 kvm 4 844 kr
  • Fritidshus 40-80 kvm 7 417 kr
  • Eldstad och rökkanal 946 kr
  • Rivning utanför planlagt område 946 kr
  • Skärmtak 15-30 kvm 1 892 kr
  • Strandskyddsdispens 2 076 kr

 

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift. Om grannar behöver frågas tas en avgift för underrättelse och expediering ut på mellan 1 514 kr - 4 541.

Det kan även tillkomma en avgift om det krävs en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse. Det medför 20 % påslag för

prövning av en liten avvikelse och 25 % påslag för en lämplighetsprövning utanför detaljplan på bygglovsavgiften.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2020. Prisbasbeloppet för år 2020 har beräknats till 47 300 kronor.”