Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Plan- och bygglovtaxa 2011

Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter i ärenden gällande plan, lov, förhandsbesked, anmälan samt nybyggnadskarta. Även för framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder har Bygg- och miljönämnden rätt att ta ut avgifter. Bygg- och miljönämnden har också rätt att ta ut avgifter för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatser och kungörelse av beslut om lov eller förhandsbesked i ortstidningar.