Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kontrollplan

För de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder krävs en kontrollplan. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan upprättas.

Under byggprojektet ska byggherren med hjälp av entreprenören eller kontrollansvarige genomföra de kontrollpunkter som finns med i kontrollplanen. Detta kontrollarbete ska alltså ske kontinuerligt allt eftersom olika steg i byggprojektet genomförs. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

1. Lämna in ett förslag till kontrollplan i samband med bygglovsansökan.

2. Behåll en kopia på kontrollplanen, infoga ev. ytterligare kontrollpunkter om Bygg– och miljönämnden beslutat detta när kontrollplanen fastställdes.

3. Byggherren ansvarar för att kontrollplanen följs genom byggtiden.

4. När byggnadsarbetena är slutförda, intyga att alla kontroller är utförda och angivna krav är uppfyllda. Låt eventuella entreprenören skriva under.

5. Innan byggnaden/installationen får tas i bruk ska Bygg– och miljönämnden skicka ett skriftligt slutbesked. Detta får du genom att skicka in kontrollplanen, övriga intyg  samt en ansökan om slutbesked till Bygg- och miljönämnden.