Söksida


 1. Vad får man spola ner i avloppet?

  För att reningsverk, pumpar och ledningsnät ska fungera så bra som möjligt krävs att alla tänker på vad man spolar ner i avloppet. Fel saker i...

  HTML - Skapat den 20 april 2011

 2. Vatten & Avlopp

  I Pajala kommun finns 26 vattenverk som försörjer kommunmedborgarna med vatten. Det finns 15 avloppsreningsverk och 36 avloppspumpstationer som ser...

  HTML - Skapat den 18 april 2011

 3. Avloppsanläggning

  Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Detta innebär bland annat att avloppsvattnet ska avledas och renas...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 4. Avloppsanläggning

  Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Detta innebär bland annat att avloppsvattnet ska avledas och renas...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 5. Bidrag för anläggandet av enskilt avlopp

  Vid anläggande av en enskild avloppsanläggning kan du som fastighetsägare söka bidrag hos oss på Tekniska avdelningen. Kriterier för att kunna söka...

  HTML - Skapat den 18 april 2011

 6. Slamtömning

  Slamtömningen är indelad i vår- och hösttömning för de hushåll som har valt tömning två gånger gånger per år. För de hushåll som har anmält tömning...

  HTML - Skapat den 5 maj 2011

 7. Miljöfarlig verksamhet

  Miljörfarligt verksamhet definieras i Miljöbalken(1998:808) som: Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 8. Miljöfarlig verksamhet

  Miljörfarligt verksamhet definieras i Miljöbalken(1998:808) som: Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 9. VA-ledningar byts ut i centralorten

  Under hösten 2015 byter tekniska enheten ut vatten- och avloppsledningar i centrala Pajala längs Tornedalsvägen.

  HTML - Skapat den 11 augusti 2015

 10. VA-ledningar byts ut i centralorten

  Under hösten 2015 byter tekniska enheten ut vatten- och avloppsledningar i centrala Pajala längs Tornedalsvägen.

  HTML - Skapat den 11 augusti 2015

 11. Erkheikki

  De lediga tomterna i Erkheikki ligger i närheten av gamla Erkheikki Naturskola ( se tomtkarta ). Tomterna är avtyckade och storleken är omkring 130...

  HTML - Skapat den 22 september 2014

 12. Sahavaara

  De lediga tomterna i Sahavaara ligger bakom kyrkan ( se tomtkarta ). Tomterna är avtyckade och är 1314 respektive 1713 kvm stora. Priset är 10...

  HTML - Skapat den 25 september 2014

 13. Tömning av enskilda avloppsanläggningar 2017

  Tekniska enheten informerar om tömning av enskilda avloppsanläggningar. Klicka på länken för fullständig information. Eventuella frågor hänvisas ti...

  HTML - Skapat den 18 april 2017

 14. Tömning av enskilda avloppsanläggningar 2017

  Tekniska enheten informerar om tömning av enskilda avloppsanläggningar. Klicka på länken för fullständig information. Eventuella frågor hänvisas ti...

  HTML - Skapat den 18 april 2017

 15. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 16. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 9 december 2015

 17. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 9 december 2015

 18. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 19. Avfall och Återvinning

  Föreskrifter om avfallshantering och renhållning i Pajala kommun har antagits av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 54, föreskrifterna har trätt i kraf...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 20. Enskilt avlopp

  HTML - Skapat den 13 maj 2011

 21. Översyn av aktiva renhållningstjänster

  Nu återupptar vi översynen av alla fastigheter i Pajala kommun. Fastigheter som ej har aktiva obligatoriska renhållningstjänster kommer att läggas...

  HTML - Skapat den 1 augusti 2018

 22. ABVA 2009

  Allmänna bestämmelser för användande av Pajala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Dokument...

  HTML - Skapat den 12 november 2018

 23. Miljö och hälsa

  Här nedan finns blanketter om olika anmälningar och ansökningar gällande miljö och hälsa. Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen...

  HTML - Skapat den 13 september 2011

 24. Stöd till dig som är anhörig

                      Vårdar eller stödjer Du någon närstående?  Detta är en skrift om vilken hjälp du kan få.          Du behöver inte vara ensam.  ...

  HTML - Skapat den 9 januari 2012

 25. Sotning och Brandskyddskontroll

  En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar och sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder...

  HTML - Skapat den 22 oktober 2012

 26. Anhörigstöd

                     Vårdar eller stödjer Du någon närstående? Detta är en skrift om vilken hjälp du kan få. Du behöver inte vara ensam. Låt oss få...

  HTML - Skapat den 20 december 2012

 27. Trappan-samtal för barn/ungdom

  Socialförvaltningen i Pajala kommun har erfarenhet och kunskap av att stödja, hjälpa och skydda den enskilda individen som varit utsatt för psykisk...

  HTML - Skapat den 30 januari 2013

 28. Sotning och Brandskyddskontroll

  En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar och sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder...

  HTML - Skapat den 17 juni 2011

 29. Pajala årets företagarkommun

  Pajala kommun utsågs till Årets företagarkommun 2013.

  HTML - Skapat den 8 oktober 2013

 30. Separation & Skilsmässa

  Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Kriser hör till livet. Ibland kan det behövas utomstående professionell hjälp för...

  HTML - Skapat den 3 mars 2014

 31. Öppenstödsteamet

  Öppenstödsteamet har sina lokaler centralt i Pajala. Vi är 7 rehabiliteringsassistenter/behandlingsassistenter som arbetar där. Vi erbjuder olika...

  HTML - Skapat den 21 juli 2016

 32. Öppenstödsteamet

  Öppenstödsteamet har sina lokaler centralt i Pajala.  Vi är 7 rehabiliteringsassistenter/behandlingsassistenter som arbetar där. Vi erbjuder olika...

  HTML - Skapat den 29 juli 2016

 33. Vårdar eller stödjer Du någon närstående?

  Detta är en skrift om vilken hjälp du kan få. Du behöver inte vara ensam. Låt oss få stödja dig att bli en hållbar anhörig. Du som anhörig eller...

  HTML - Skapat den 25 september 2017

 34. Slussens första MUCF-projekt avslutat

  Verksamheten på Slussen vid Pajala busstation går snart in på sitt andra år och nyligen avslutades vårt första projekt som finansierats av medel fr...

  HTML - Skapat den 16 oktober 2017

 35. Pajala

  Samtliga lediga hustomter i Pajala centralort finns i området Tallbacken ( se tomtkarta ) Tallbacken ligger ca 300 meter från Pajala vårdcentral oc...

  HTML - Skapat den 27 mars 2014

 36. Kommunalt avlopp

  Kommunalt avlopp finns i dessa byar   Erkheikki Kivijärvi Pajala Jierijärvi Kompelusvaara södra Saittarova Junosuando Korpilombolo Sattajärvi...

  HTML - Skapat den 13 maj 2011

 37. Ladugårdsvägen

  Ladugårdsvägen är belägen söder om centrum. Från den lediga tomten till Soltorget är det ca 550 meter och till sportanläggningarna Isladan/Rian är...

  HTML - Skapat den 17 september 2014

 38. Söka bygglov, installera värmepump, nytt avlopp eller behöver ditt hem bostadsanpassas?

  Vi hjälper dig att fylla i blanketter och svarar på frågor. Vi besöker er på följande platser:  

  HTML - Skapat den 31 januari 2013

 39. Söka bygglov, installera värmepump, nytt avlopp eller behöver ditt hem bostadsanpassas?

  Vi hjälper dig att fylla i blanketter och svarar på frågor. Vi besöker er på följande platser:  

  HTML - Skapat den 31 januari 2013

 40. Information från Plan- och miljöenheten

  Tänk på att söka bygglov i god tid. Efter april månad är det många som söker och då blir handläggningstiderna längre. Lämna in fullständiga...

  HTML - Skapat den 20 mars 2013

 41. Lediga tomter

  I dagsläget har Pajala kommun ingen tomtkö och det kostar heller inget att boka en av våra tomter. Vi har flera lediga tomter till förfogande och d...

  HTML - Skapat den 10 januari 2012

 42. Ledig industrimark

  På andra sidan Torne älv längs väg 983, i det sk. Sågenområdet, finns mark som är planlagd för industri . Eftersom kommunen vill minska utspridning...

  HTML - Skapat den 10 januari 2012

 43. Junosuando

  Samtliga lediga tomter i Junosuando finns på Bäckvägen i centrala Junosuando ( se tomtkarta ). Tomterna på Bäckvägen är 900 - 1100 kvm i storlek oc...

  HTML - Skapat den 28 mars 2014

 44. Tärendö

  De lediga tomter kommunen har till försäljning i Tärendö finns på Åkerstigen och Rönnvägen ( se tomtkarta ). Tomterna på Åkerstigen är 900 - 1100 k...

  HTML - Skapat den 28 mars 2014

 45. Korpilombolo

  De lediga tomterna i Korpilombolo ligger på Städet och på Granbackavägen ( se tomtkarta ). Tomterna är 900 - 1500 kvm stora. Priset är 10 kr/kvm. ...

  HTML - Skapat den 28 mars 2014

 46. Fakturor från Pajala Kommun

  Kommunen fakturerar ungefär 25.000 kundfakturor varje år. De största avgifterna är vatten- och avlopp-, renhållning-, äldreomsorg- och barnomsorgsa...

  HTML - Skapat den 9 december 2013