Söksida


 1. Vad får man spola ner i avloppet?

  För att reningsverk, pumpar och ledningsnät ska fungera så bra som möjligt krävs att alla tänker på vad man spolar ner i avloppet. Fel saker i...

  HTML - Skapat den 20 april 2011

 2. Avloppsanläggning

  Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Detta innebär bland annat att avloppsvattnet ska avledas och renas...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 3. Avloppsanläggning

  Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Detta innebär bland annat att avloppsvattnet ska avledas och renas...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 4. Vatten & Avlopp

  I Pajala kommun finns 26 vattenverk som försörjer kommunmedborgarna med vatten. Det finns 15 avloppsreningsverk och 36 avloppspumpstationer som ser...

  HTML - Skapat den 18 april 2011

 5. Bidrag för anläggandet av enskilt avlopp

  Vid anläggande av en enskild avloppsanläggning kan du som fastighetsägare söka bidrag hos oss på Sektor Teknik och Service. Kriterier för att kunna...

  HTML - Skapat den 18 april 2011

 6. Nya Pajala avloppsreningsverk

  Avgränsningssamråd om Pajala reningsverk Pajala kommun ansöker om ett tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. och miljöprövningsförordningens 28 kap. 1...

  HTML - Skapat den 16 april 2019

 7. Vanligaste avgifterna

  Timtaxa 2019 Miljö och hälsoskydd:  1006 kr Livsmedel:  1193 kr för ordinarie kontroll                        1006 kr för extra offentlig kontroll ...

  HTML - Skapat den 5 april 2019

 8. Bluffsamtal om avloppstjänster

  Det har kommit till vår kännedom att någon utger sig att ringa från Pajala kommun och säljer avloppstjänster. Detta är en bluff, Pajala kommun utfö...

  HTML - Skapat den 13 september 2019

 9. Slamtömning

  Slamtömning sker en gång per år, men möjlighet att beställa extratömning finns.  Från och med första kvartalet 2020 kommer vi tillhandahålla ett...

  HTML - Skapat den 22 januari 2019

 10. Slamtömning

  Slamtömningen är indelad i vår- och hösttömning för de hushåll som har valt tömning två gånger gånger per år. För de hushåll som har anmält tömning...

  HTML - Skapat den 5 maj 2011

 11. Nya Pajala avloppsreningsverk

  Pajala kommun ansöker om ett tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. och miljöprövningsförordningens 28 kap. 1 § för ett nytt reningsverk för behandlin...

  HTML - Skapat den 16 april 2019

 12. VA-ledningar byts ut i centralorten

  Under hösten 2015 byter tekniska enheten ut vatten- och avloppsledningar i centrala Pajala längs Tornedalsvägen.

  HTML - Skapat den 11 augusti 2015

 13. VA-ledningar byts ut i centralorten

  Under hösten 2015 byter tekniska enheten ut vatten- och avloppsledningar i centrala Pajala längs Tornedalsvägen.

  HTML - Skapat den 11 augusti 2015

 14. Miljöfarlig verksamhet

  Miljörfarligt verksamhet definieras i Miljöbalken(1998:808) som: Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 15. Erkheikki

  De lediga tomterna i Erkheikki ligger i närheten av gamla Erkheikki Naturskola ( se tomtkarta ). Tomterna är avtyckade och storleken är omkring 130...

  HTML - Skapat den 22 september 2014

 16. Sahavaara

  De lediga tomterna i Sahavaara ligger bakom kyrkan ( se tomtkarta ). Tomterna är avtyckade och är 1314 respektive 1713 kvm stora. Priset är 10...

  HTML - Skapat den 25 september 2014

 17. Miljöfarlig verksamhet

  Miljörfarligt verksamhet definieras i Miljöbalken(1998:808) som: Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 18. Tömning av enskilda avloppsanläggningar 2017

  Tekniska enheten informerar om tömning av enskilda avloppsanläggningar. Klicka på länken för fullständig information. Eventuella frågor hänvisas ti...

  HTML - Skapat den 18 april 2017

 19. Tömning av enskilda avloppsanläggningar 2017

  Tekniska enheten informerar om tömning av enskilda avloppsanläggningar. Klicka på länken för fullständig information. Eventuella frågor hänvisas ti...

  HTML - Skapat den 18 april 2017

 20. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 21. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 8 april 2011

 22. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 9 december 2015

 23. Värmepump

  Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in...

  HTML - Skapat den 9 december 2015

 24. Översyn av aktiva renhållningstjänster

  Nu återupptar vi översynen av alla fastigheter i Pajala kommun. Fastigheter som ej har aktiva obligatoriska renhållningstjänster kommer att läggas...

  HTML - Skapat den 1 augusti 2018

 25. Renhållning

  Föreskrifter om avfallshantering och renhållning i Pajala kommun har antagits av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 54, föreskrifterna har trätt i kraf...

  HTML - Skapat den 22 januari 2019

 26. ABVA 2009

  Allmänna bestämmelser för användande av Pajala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Dokument...

  HTML - Skapat den 12 november 2018

 27. Miljö och hälsa

  Här nedan finns blanketter om olika anmälningar och ansökningar gällande miljö och hälsa. Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen...

  HTML - Skapat den 13 september 2011

 28. Stöd till dig som är anhörig

                      Vårdar eller stödjer Du någon närstående?  Detta är en skrift om vilken hjälp du kan få.          Du behöver inte vara ensam.  ...

  HTML - Skapat den 9 januari 2012

 29. Sotning och Brandskyddskontroll

  En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar och sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder...

  HTML - Skapat den 22 oktober 2012

 30. Anhörigstöd

                     Vårdar eller stödjer Du någon närstående? Detta är en skrift om vilken hjälp du kan få. Du behöver inte vara ensam. Låt oss få...

  HTML - Skapat den 20 december 2012

 31. Trappan-samtal för barn/ungdom

  Socialförvaltningen i Pajala kommun har erfarenhet och kunskap av att stödja, hjälpa och skydda den enskilda individen som varit utsatt för psykisk...

  HTML - Skapat den 30 januari 2013

 32. Sotning och Brandskyddskontroll

  En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar och sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder...

  HTML - Skapat den 17 juni 2011

 33. Öppenstödsteamet

  Öppenstödsteamet har sina lokaler centralt i Pajala. Vi är 7 rehabiliteringsassistenter/behandlingsassistenter som arbetar där. Vi erbjuder olika...

  HTML - Skapat den 21 juli 2016

 34. Öppenstödsteamet

  Öppenstödsteamet har sina lokaler centralt i Pajala.  Vi är 7 rehabiliteringsassistenter/behandlingsassistenter som arbetar där. Vi erbjuder olika...

  HTML - Skapat den 29 juli 2016

 35. Pajala årets företagarkommun

  Pajala kommun utsågs till Årets företagarkommun 2013.

  HTML - Skapat den 8 oktober 2013

 36. Separation & Skilsmässa

  Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Kriser hör till livet. Ibland kan det behövas utomstående professionell hjälp för...

  HTML - Skapat den 3 mars 2014

 37. Vårdar eller stödjer Du någon närstående?

  Detta är en skrift om vilken hjälp du kan få. Du behöver inte vara ensam. Låt oss få stödja dig att bli en hållbar anhörig. Du som anhörig eller...

  HTML - Skapat den 25 september 2017

 38. Slussens första MUCF-projekt avslutat

  Verksamheten på Slussen vid Pajala busstation går snart in på sitt andra år och nyligen avslutades vårt första projekt som finansierats av medel fr...

  HTML - Skapat den 16 oktober 2017

 39. Pajala

  Samtliga lediga hustomter i Pajala centralort finns i området Tallbacken ( se tomtkarta ) Tallbacken ligger ca 300 meter från Pajala vårdcentral oc...

  HTML - Skapat den 27 mars 2014

 40. Kommunalt avlopp

  Kommunalt avlopp finns i dessa byar   Erkheikki Kivijärvi Pajala Jierijärvi Kompelusvaara södra Saittarova Junosuando Korpilombolo Sattajärvi...

  HTML - Skapat den 13 maj 2011

 41. Ladugårdsvägen

  Ladugårdsvägen är belägen söder om centrum. Från den lediga tomten till Soltorget är det ca 550 meter och till sportanläggningarna Isladan/Rian är...

  HTML - Skapat den 17 september 2014

 42. Nyheter

  Nytt telefonnummer from 10/6-2019 - 0978-12345 I ett led att öka tillgänglighet och service hos Sektor teknik och service samt Pajala Värmeverk,...

  HTML - Skapat den 28 september 2018

 43. Söka bygglov, installera värmepump, nytt avlopp eller behöver ditt hem bostadsanpassas?

  Vi hjälper dig att fylla i blanketter och svarar på frågor. Vi besöker er på följande platser:  

  HTML - Skapat den 31 januari 2013

 44. Söka bygglov, installera värmepump, nytt avlopp eller behöver ditt hem bostadsanpassas?

  Vi hjälper dig att fylla i blanketter och svarar på frågor. Vi besöker er på följande platser:  

  HTML - Skapat den 31 januari 2013

 45. Information från Plan- och miljöenheten

  Tänk på att söka bygglov i god tid. Efter april månad är det många som söker och då blir handläggningstiderna längre. Lämna in fullständiga...

  HTML - Skapat den 20 mars 2013

 46. Lediga tomter

  I dagsläget har Pajala kommun ingen tomtkö och det kostar heller inget att boka en av våra tomter. Vi har flera lediga tomter till förfogande och d...

  HTML - Skapat den 10 januari 2012

 47. Ledig industrimark

  På andra sidan Torne älv längs väg 983, i det sk. Sågenområdet, finns mark som är planlagd för industri . Eftersom kommunen vill minska utspridning...

  HTML - Skapat den 10 januari 2012

 48. Junosuando

  Samtliga lediga tomter i Junosuando finns på Bäckvägen i centrala Junosuando ( se tomtkarta ). Tomterna på Bäckvägen är 900 - 1100 kvm i storlek oc...

  HTML - Skapat den 28 mars 2014

 49. Tärendö

  De lediga tomter kommunen har till försäljning i Tärendö finns på Åkerstigen och Rönnvägen ( se tomtkarta ). Tomterna på Åkerstigen är 900 - 1100 k...

  HTML - Skapat den 28 mars 2014

 50. Korpilombolo

  De lediga tomterna i Korpilombolo ligger på Städet och på Granbackavägen ( se tomtkarta ). Tomterna är 900 - 1500 kvm stora. Priset är 10 kr/kvm. ...

  HTML - Skapat den 28 mars 2014

 51. Fakturor från Pajala Kommun

  Kommunen fakturerar ungefär 25.000 kundfakturor varje år. De största avgifterna är vatten- och avlopp-, renhållning-, äldreomsorg- och barnomsorgsa...

  HTML - Skapat den 9 december 2013