Överförmyndare

Jag har eller vill ha god man/förvaltare

Ansökan om god man – fylls i om du behöver en god man
Ansökan om förvaltare – fylls i om du behöver förvaltare
Byte av god man förvaltare – fylls i om du vill byta god man
Åtagande och samtycke - fylls i av blivande god man/förvaltare samt huvudman/underårig.

Jag är eller vill bli god man/förvaltare/förmyndare

Intresseanmälan – om du är intresserad av att bli god man.

Intresseanmälan – om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn.

Arvodesbegäran - god man för ensamkommande barn.
Byte av god man förvaltare – om du inte kan fullfölja uppdraget som god man och ett byte behöver ske.
Åtagande och samtycke – fylls i av blivande god man/förvaltare samt huvudman/underårig
Omprövning förvaltarskap – fylls i årligen av förvaltare.
Förteckning – fylls i av god man/förvaltare senast 2 mån efter förordnandet
Årsräkning/årsuppgift – lämnas in senast 1 mars varje år av god man/förvaltare.
Sluträkning – fylls i av god man senast 1 månad efter avslutande av godmansuppdrag.
Redogörelse – bilaga till årsräkning/sluträkning
Körjournal – lämnas in i samband med redogörelse

Jag är anhörig

Ansökan om god man – används av anhöriga eller person med behov av god man
Släktutredning – bifogas ansökan om god man.
Medgivande från närstående – du lämnar ditt samtycke till att en specifik person blir god man åt din närstående.

Jag arbetar på socialtjänsten

Anmälan vuxen – om du anser att god man/förvaltare bör förordnas eller upphöra.
Anmälan barn, förmyndare/medförmyndare – det finns behov att förmyndare/medförmyndare förordnas för ett underårigt barn.
Anmälan barn – om en förälder inte kommer förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt.

Uppdaterad: 2016-07-25 15.29