...

Utredning om utköp av tidigare kommnunanställd påbörjas

Nu påbörjas utredningen gällande utköpet av en kommunanställd motsvarande 685.000 kronor (18 månadslöner). Det är PwC som fått uppdraget och i granskningen kommer de bland annat att se om policys, riktlinjer och rutiner följts. Samt vilket underlag som ligger till grund för beslutet, hur delegationsordningen följts, finansiering och budgetering.

Revisorerna inleder nu arbetet med att utreda processen kring utköpet av en tidigare kommunanställd.

Tidigare i år uppmärksammades det i media att en kommunanställd köpts ut av kommunen med 18 månadslöner av kommunchef Lena Jatko och personalchef Gösta Lindmark. Detta till en total kostnad om 685.000 kronor för Pajala kommun.

Kommunen har nu anlitat revisionsfirman PwC för att utreda om ärendet är korrekt hanterat samt vilka förbättringsbehov som kan finnas inför framtida hantering av liknande personalärenden. Det är dock enbart processen som ska utredas. Inte någon bedömning av lämpligheten av utköpet i sig.

I utredningen kommer PwC att:

  • Se om kommunförvaltningen och personalutskottet i det aktuella ärendet följt fastställda policys, riktlinjer och rutiner inom HR/personalområdet.
  • Vilka underlag och dokumentation som finns som underlag för handläggningen.   
  • Att se om det fattade beslutet följt korrekt och formell hantering gällande exempelvis tillämpad delegationsordning, kommunikation och meddelande till ansvarig på politisk nivå samt i övrigt enligt vad som kan anses följa av gällande krav på offentliga myndigheter.
  • Se om finansiering och budgetering av det genomförda utköpet.
  • Se om det finns kvalitetsbrister i ärendehandläggningen, dokumentation, policys, riktlinjer och delegationsordning.

I utredningen kommer  PwC bland annat att ta del av gällande riktlinjer och rutinbeskrivningar inom personalområdet, dokumenationen som finns i ärendet samt de allmänna handlingar som finns i ärendet.

Det kommer även att göras intervjuer med tjänstemän. Detta urval sker i samråd med uppdragsgivaren (Pajala kommun). Materialet kommer att presenteras muntligen och skriftligen.

Ansvarig för granskningen PwC: Hans Forsström.

Beställare Pajala kommun: Harry Rantakyrö (S), kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd, samt Britta Tervaniemi (V), ordförande i personalutskottet.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48