Inrättande av Vattenskyddsområde för Pajala Vattentäkt

Samråd om förslag på Vattenskyddsområde Pajala

Pajala kommun ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar till vilka de kommunala vattentäkterna hör. Kommunen har en skyldighet att skydda vårt vatten vilket är vårt viktigaste livsmedel samt trygga en långsiktig vattenförsörjning. Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslaget och inkomma med dina synpunkter.

Förslaget med vattenskyddsområde med föreskrifter för Pajala vattentäkt presenteras nedan. Önskan är att detta är det första vattenskyddsområde av flera som beslutas för övriga byar med kommunala vattentäkter. Pajala kommun har idag 26 kommunala vattentäkter lokaliserade runtom i hela kommunen. I nuläget finns enbart vattenskyddsområden för Tärendö, Junosuando och Kangos vilka beslutades om 1982.

Förslag på vattenskyddsområde hittar du här eller i kommunhuset och kommer att finnas tillgängligt till och med 26 oktober 2018.

Vi önskar att ta del av era synpunkter senast 30 oktober 2018 sänt till kommunalteknik@pajala.se eller per post till Pajala kommun, Tekniska avdelningen, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala.

Då vi tagit del av alla synpunkter kommer förslaget att sändas till berörda instanser såsom Länsstyrelsen, SGU och kommunens Plan och Miljönämnd för yttrande.

Kommunfullmäktige kommer därefter att ta beslut om eventuellt inrättande av vattenskyddsområde för Pajala Vattentäkt.

Bild: Zonindelning av Pajala Vattenskyddsområde

Syfte

Syftet med att besluta om ett vattenskyddsområde är att säkerställa att den aktuella vattentäkten i Pajala centralort kan användas även av kommande generationer. Detta uppnås genom att vattentillgången skyddas mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra negativ inverkan på dess kvalitet och kvantitet, samt genom att förhindra att vattenbildningsförhållanden förändras.

Inom ett Vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter som begränsar vissa typer av verksamheter och markanvändning. Syftet är att skydda vattentäkten från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten.

Inrättande av vattenskyddsområde ingår i de svenska miljökvalitetsmålen, vilka utgör utgångspunkten för det nationella miljöarbetet. I förlängningen är det kommunerna som bär ansvaret för att våra kommunala dricksvattentillgångar skyddas, detta skall göras genom inrättande av vattenskyddsområden vilket görs med stöd av miljöbalken.

Mer om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Restriktioner i skyddsföreskrifter är formulerade som förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de föreslagna skyddsföreskrifterna prövas av kommunens Plan och Miljönämnd. Ett tillstånd kan förenas med villkor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande och försiktighetsmått.

Ett vattenskyddsområde delas ofta in i primär, sekundär och tertiär skyddszon. Skyddszonerna är områden, där risken för förorening av en vattentäkt är olika stora. I den primära zonen bedöms risken som stört och i den tertiära zonen som lägst. Detta återspeglas även genom att olika skyddsföreskrifter gäller i de olika zonerna. Ett vattenskyddsområde bör motsvara det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt. Detta område kallas även för vattentäktens tillrinningszon.


Uppdaterad: 2019-01-22 13.07

Vid frågor om Vattenskyddsområdet
Utredare infrastruktur

Telefontid
Måndag till onsdag 08.00-11.00

0978-12059
kommunalteknik@pajala..se

Förslag på vattenskyddsområde:
Öppnas i nytt fönster