Sortera ditt avfall rätt

För att Pajala ska bli en så miljövänlig kommun som möjligt är det viktigt att avfall sorteras på rätt sätt.

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras från hushållsavfallet. Avfallet lämnas på den vid respektive avfallsslag anvisad plats. Olika slag av avfall får inte blandas med hushållsavfall.

Hushållets farliga avfall

Farligt avfall lämnas till miljöstationen/återvinningscentraler. Inlämnat avfall ska vara väl förpackat så att det går att hantera och lagra utan risker för personal och utrustning. På förpackningen ska innehåll vara angivet.

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall:

 • Färg-,lackavfall samt hartser
 • Kemikalier
 • Limavfall (t.ex kontaktlim, expoilim, spackel)
 • Lösningsmedel
 • Spillolja och annat oljeavfall
 • Fotokemilkalier (t.ex fix och framkallare)
 • Bekämpningsmedel
 • Aerosoler (sprayburkar)
 • Syror och basiskt avfall (t.ex frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
 • Kvicksilver (t.ex termometrar, barometrar, reläer)

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen 

Lämnas in vid återvinningscentralerna.

Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall (t.ex möbler, cyklar och dylikt). Grovavfallet från hushållen lämnas till återvinningscentraler.

Deponirest

Deponirest utgörs av sådant avfall som inte går att återanvända, återvinna, kompostera eller förbränna (t.ex keramik och porslin). Dessa lämnas även de till återvinningscentraler.

Tryckimpregnerat virke och asbest

Lämnas till återvinningscentraler.

Metall

Metall som inte är förpackning lämnas till återvinningscentraler.

Avfall med producentansvar

Avfall för vilket producentansvar råder (t.ex tidningar, förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, uttjänta bilar m.m) ska hanteras enligt särskilda anvisningar från respektive materialbolag eller producent.

Hushåll, fastighetsinnehavare och verksamheter ska sortera ut återvinningsbart material och lämna det till den plats som kommunen eller producenterna anvisar.

 • Förpackningar av papper, metall, plast, färgat och ofärgat glas samt tidningar och returpapper ska lämnas vid en återvinningsstation, i ett fastighetsnära system som fastighetsinnehavare tillhandahåller eller på annan plats som anvisas av förpackningsproducenten. Rengör, separera och komprimera förpackningen så långt som möjligt. Om en förpackning består av flera olika materialslag som ej går att skilja, sortera till det materialslag som utgör den största delen av förpackningen.
 • Plast. Hård- och mjukplast läggs i samma behållare och sorteras sen på mottagningsstationen. OBS! Plastinsamlingen avser endast förpackningar. Annan plast såsom leksaker, blomkrukor, diskborstar etc lämnas antingen i ditt eget kärl för brännbart eller om det är skrymmande in på återvinningscentralen.
 • Glas. Enbart förpackningsglas ej dricksglas, spegelglas, fönsterglas eller dylikt. Skilj på färgat och ofärgat glas vid sortering! För att kunna tillverka nytt ofärgat glas får det inte innehålla förorenat material som färgat glas, keramik, porslin, glödlampor, speglar och dylikt.
 • Returflaskor (PET) och pantburkar lämnas som tidigare till särskilda insamlingssystem i butiker.
 • Elektriskt och elektroniskt avfall, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, samt batterier som omfattas av producentansvar ska hushållen lämna på någon av kommunens återvinningscentraler, i ett fastighetsnära system som fastighetsinnehavare tillhandahåller eller på annan plats som anvisats av producent.
 • Läkemedel från hushåll ska lämnas på apoteket. Undantag är cytostatika som ska hanteras som farligt avfall (se ovan).
 • Kasserade sprutor och kanyler ska förpackas väl så att skador, arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter inte uppkommer. Väl förpackade kan det läggas i behållare för hushållsavfall.
 • Kasserade/uttjänta bildäck med eller utan fälg ska lämnas till däckförsäljare eller annan plats som anvisas av däckproducent.
 • Uttjänta bilar ska lämnas till plats som hänvisas av bilproducent.

Ytterligare avfall med producentansvar kan tillkomma. I sådana fall hänvisas till producenternas sorteringsanvisningar.

Övrigt avfall

 • Trägårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
 • Biologiskt hushållsavfall som är nedbrytningsbart (t.ex matavfall) får komposteras efter anmälan till plan- och miljöenheten. Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
 • Mindre mängd byggavfall ingår inte i kommunens renhållningsansvar. Mindre mängd byggavfall från reparationer i lägenhet och villa kan dock lämnas till återvinningscentraler.
 • Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt får nedgrävas eller bortskaffas på annat sätt om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Djur som misstänks eller som officiellt har bekräftats vara infekterade med TSE (epizootiska sjukdomar) får inte grävas ner.
Uppdaterad: 2019-06-12 12.54

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345