Kommunstyrelsen

Vid sidan om fullmäktige är kommunstyrelsen det viktigaste organet i kommunen. 

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. 

Kommunstyrelsens uppgifter är bland annat:

  • Att bereda eller yttra sig i ärenden som skall beslutas av fullmäktige.
  • Verkställa fullmäktiges beslut.
  • Utföra uppgifter som kommunfullmäktige har överlämnat till styrelsen
  • Se till den ekonomiska förvaltningen
  • Ha uppsikt över nämndernas verksamhet

Allmänna utskottet

För att bereda de beslut som kommunstyrelsen ska fatta har kommunstyrelsen utsett utskott. Kommunstyrelsens allmänna utskott och personalutskott.

På delegation av kommunstyrelsen får utskotten ta beslut i vissa frågor. 

Uppdatering av sidan pågår.

Uppdaterad: 2018-12-17 15.18 av linhuh

Kontakt

Ordförande
Ulrica Hammarström, S

Vice ordförande
Leif Gramner, KD