Översiktsplanering

Kommunens långsiktiga strategier för utvecklingen av den fysiska miljön redovisas och sammanfattas i översiktsplaner. I en översiktsplan ska grunddragen i mark- och vattenanvändningen framgå samt hur den byggda miljön är tänkt att användas, utvecklas och bevaras. Av översiktsplanen ska det också framgå hur kommunen avser att tillgodose olika riksintressen och hur gällande nationella och regionala miljökvalitetsnormer ska uppfyllas.

En översiktsplan är till skillnad från detaljplaner och områdesbestämmelser inte juridiskt bindande. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) så ska översiktsplanen aktualiseras under varje mandatperiod. Klicka på länken nedan om du vill se den gällande översiktsplanen för Pajala kommun.

Översiktsplan Pajala kommun.

För en begränsad del av kommunen så kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Detta sker om översiktsplanen behöver fördjupas för områden där strategier för mark- och vattenanvändningen behöver redovisas med en högre detaljeringsgrad. Skillnaden mellan översiktsplan och fördjupad översiktsplan är just detaljeringsgraden och avgränsningen till ett begränsat geografiskt område. Klicka på länken nedan för att ta del av de fördjupade översiktsplaner som finns i Pajala kommun.

Fördjupade översiktsplaner

Sedan 1 juli 2009 så kan kommunen i en översiktsplan redovisa avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
I LIS-områden så beaktas det som ett särskilt skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Läs mer om LIS-områdena i Pajala kommun genom att klicka på länken nedan.

LIS-områden.

Uppdaterad: 2017-12-15 15.18

Kontakt

Plan- och miljöchef
Johanna Alm
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se


Administrativ handläggare
Kristina Lampa