Avloppsanläggning

Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Detta innebär bland annat att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. Avloppsvattnet ska genomgå två steg av rening, vanligtvis sker detta via en slamavskiljare och vidare till en infiltrations- eller markbäddsanläggning.

Ansökan/Anmälan

Om du planerar att bygga en ny eller ändra din befintliga avloppsanläggning måste detta ansökas hos eller anmälas till Plan- och miljönämnden.

Ansökan om tillstånd krävs:

  • Vid ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett
  • Vid påkoppling av vattentoalett på en befintlig anläggning
  • Vid ny lokalisering av infiltration eller markbädd
  • Vid ändring av utsläppspunkt
  • För BDT-anläggningar (Bad- Disk-, och Tvättvatten) inom de områden som anges i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Skriftlig anmälan krävs:

  • Vid en ny anläggning utan ansluten vattentoalett
  • Vid ändringar i belastning på befintlig avloppsanläggning, till exempel att antalet anslutna personer förändras.
  • Samliga ansökningar kräver även en bygganmälan, samma blankett används till detta

Ansökan/anmälan skall göras på särskild blankett och en skalenlig situationskarta ska visa avloppsanläggningens placering samt samtliga vattentäkter inom 200 meters radie. Ansökan/anmälan - blankett

Handläggningstid: 6 veckor
Handläggningskostnad: Varierar beroende på vald avloppslösning

Bidrag utgår enligt regler för kommunalt bidrag till utförande av enskilda avloppsanläggningar och söks hos Tekniska enheten i Pajala kommun. 

Mer information hittar du i broschyren: Planera för avlopp

Uppdaterad: 2019-01-23 15.01

Kontakt

Miljöinspektörer

Evgeny Krakov
Telefon: 0978-120 38

Martina Törmä
Telefon: 0978-120 37 

Dan Tjärner
Telefon: 0978-122 52

Epost
byggmiljo@
pajala.se

Externa länkar
Avloppsguiden.se