Ledig industrimark

På andra sidan Torne älv längs väg 983, i det sk. Sågenområdet, finns mark som är planlagd för industri. Eftersom kommunen vill minska utspridningen av industriverksamheter så hänvisar vi all planerad industriverksamhet hit. Då olika industriverksamheter har olika behov har vi bestämt att avstycking av industrimark sker i samband med markförvärvet. Köparen har då möjlighet att önska vart någonstans inom det detaljplanerade området hen önskar förvärva en tomt, samt hur stor tomten ska vara. Det är köparen som står för avstyckningskostnader. För närvarande finns finns ca 7 hektar ledig industrimark till salu och kostnaden är 100 kr per kvadratmeter.

Övrigt

Kommunalt vatten- och avlopp är draget till området och köparen får betala för att ansluta sig till VA-nätet.

Vid köp av mark som kommunen iordningsställt för byggnation förbinder sig köparen att inom 36 månader efter tillträdesdagen ha färdigställd byggnad enligt i detaljplan gällande byggrätt. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet måste denne betala ett vite om ett halvt prisbasbelopp årligen tills byggnadsskyldigheten fullgjorts.

För mer information kontaktas kommunens markhandläggare.

Uppdaterad: 2019-03-19 07.55

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
markhandlaggare@pajala.se

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98